مقاله ها
1403/03/29
نویسنده : محمد عجم
بعضـی اوقـات تجزیه و تحلیل یک اسم تاریخی به فهم بسیاری ا ز گم شده های ادبی ،فرهنگی و علمی کمـک مـی کند.
1403/03/28
نویسنده : محمد عجم
نام خلیج فارس حتی با وجود حمله اعراب ، اسکندر، مغولان، تاتار ، پرتغالی ها، هلندی ها و انگلیسیها بـه کشـور ایـران از گزند همه کینه توزان در امان بوده است
1403/03/27
نویسنده : محمد عجم
در گذر زمان نامهای تاریخی نیز همانند انسانها دستخوش حوادث و رویدادها اعم از س یاسی، اجتماعی و یا فرهنگی بوده اند و رویدادها بر اسامی جغرافیایی نیز تاثیر گذار بوده اند
1403/03/26
نویسنده : -
احساس حرکت در حقیقت احساس حرکت خود شخص و احساس حرکت اشیا اطراف است
1403/03/25
نویسنده : -
در ادراک انسان عوامل درونى و عوامل بیرون دخالت دارند. در عوامل درونى که در حقیقت به فرآیند ذهنى برمى گردد عوامل دیگرى مثل خلق و خو ، استعداد و شخصیت نیز مطرح و مى باشند
©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط