کاشی سنتی رنجبران (شعبه دیگری ندارد)

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  اتمام کار گلدسته های مسجدنور واقع در میدان خراسان
اتمام کار گلدسته های مسجدنور واقع در میدان خراسان
 
به همت گروه هنری و اجرائی کاشی سنتی رنجبران گلدسته های مسجدنور واقع در میدان خراسان  تهران به کارفرما تحویل و به اتمام رسید.


مسجد نور میدان خراسان تهران
مسجد نور میدان خراسان تهران
مسجد نور میدان خراسان تهران

کاشی سنتی رنجبران مجری کاشی سنتی در تهران1398/09/14
بالا