کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  با ویژگی های معماری سنتی آشنا شوید
با ویژگی های معماری سنتی آشنا شوید
 
سبک معماری سنتی

معماری سنتی، سبکی از معماری است که در گذشته در هر منطقه یا ناحیه ای رایج بوده است. ویژگی های سبک معماری سنتی که توسط معماران و سازندگان مورد استفاده قرار می گیرد، شامل تعهد به حفظ پیوند با سبک های قدیمی ساخت و ساز، استفاده مجدد از مصالح یا طراحی خانه ها و ساختمان ها به گونه ای است که با طرح ساخت و ساز کلی منطقه سازگار بماند. به این ترتیب احساس پیوستگی و ارتباط با گذشته برقرار شود و سبب می شود تا منطقه جلوه سنتی خود را حفظ کند.

معماری سنتی از کجا سرچشمه می گیرد؟

خانه هایی که در جوامع قدیمی تر ساخته شده بودند، استانداردی را برای آنچه که معماری سنتی به دنبال حفظ آن می باشد، ایجاد می کنند. جوامعی که پیشینه ای فراتر از یک قرن یا چندین قرن دارند، خانه ها و ساختمان هایی که ساخته شده اند، روشی را که معماری سنتی به دنبال حفظ آن می باشد، برقرار می سازند. ساختار درها، پنجره ها، ارتفاع ساختمان ها و چگونگی سقف ها، ساخت و ساز جدید را با گذشته و حفظ سنت جامعه پیوند می دهد.

سبک معماری سنتی

اهمیت معماری سنتی

معماری سنتی مهم می باشد، زیرا ارتباط ما را با گذشته حفظ می کند. این ارتباط با گذشته هست که منجر به بکارگیری ساخت و سازها و سبک های سنتی در دیگر طراحی ها می شود. بکارگیری سبک ها و عناصر معماری سنتی، سبب می شوند ساکنین ساختمان ها، احساس آرامش و ثبات را بدون انحراف از سنت ها و میراث گذشته، تجربه کنند.

مولفه اصلی سبک معماری سنتی ، شیوه ای است که سبک های ساخت و ساز گذشته و کنونی در هم ادغام شوند. معماری سنتی، توجه زیادی به مصالح استفاده شده در ساختمان و چگونگی کارکردن آنها با هم دارد. سبک معماری سنتی یک راه قدیمی برای ساخت ساختمان ها و خانه هایی است که با حفظ ارتباطشان با گذشته، رو به جلو در حرکت هستند.

آیا معماری معاصر، همان معماری سنتی است؟

پاسخ این سوال که آیا معماری معاصر می تواند معماری سنتی باشد، بستگی به جامعه دارد. معماری سنتی بر اساس استانداردهای ساختمان و سنت های جامعه می باشد. در یک جامعه جدید که بر اساس معماری معاصر است، پاسخ این سوال که آیا معماری معاصر می تواند معماری سنتی باشد، مثبت می باشد. آنچه نشانگر معماری سنتی می باشد، لزوماً چیزی نیست که ساخته شده است، بلکه چگونگی ساخت آن و نحوه طراحی آن می باشد.

سبک معماری سنتی

ویژگی های معماری سنتی

 • معماری سنتی بخش مهمی از میراث فرهنگی را نشان می دهد.
 • معماری سنتی یکی از نشانه های کلیدی گروه های متفاوتی است که زندگی به آنها نفوذ کرده است.
 • معماری سنتی با شیوه های زندگی و ساختار اجتماعی یک منطقه گره خورده است.
 • معماری سنتی با شرایط طبیعی منطقه سازگار است.
 • معماری سنتی، پویا است.
 • معماری سنتی ذاتاً به میراث فرهنگی نامحدود وابسته است.
 • معماری سنتی به طور کلی هیچ منبع یا سرچشمه خاص یا فردی ندارد.
 • معماری سنتی با تکنیک های سنتی ساخته شده است.
 • استفاده مجدد از مصالح، یکی از ویژگی های معماری سنتی می باشد.
 • معماری سنتی، پایدار می باشد.
 • معماری سنتی به خودی خود، درسی برای معماری معاصر می باشد.
1397/09/22
بالا