مقاله ها
1403/03/20
نویسنده : -

چمن گیاهی است تکه لپه أی ازخانواده Gramineae" Poaceae،"ازجنسهای مختلف آن به عنوان گیاه پوششی استفاده می شود.چمن درواقع فرش سبزی است که ممکن است کوچک یاوسیع،متقارن یا نامتقارن،همواریا شیب دار،منظم یا نامنظم باشد.اما آنچه که اهمیت دارد سبز و یکدست بودن آنست.

اغلب چمن ها جزء گیاهان دائمی و بعضی ازآنها یکساله اند.روش کشف چمن ازطریق بذریا روشهای غیرجنسی میباشد.عادت رشد چمنها متفـاوت اسـت ممکـن اسـت ازطریـق ریـزوم، اسـتولون یـا کپـه أی باشد.چمن ها ازطریق آب وهوایی به دو دسته فصل گرم و فصل سرد تقسیم می شوند.

کیفیت چمنها ازدو نظرمورد بررسی قرارمی گیرند:

1ـ Quality Visual :کیفیتـهای ظـاهری ازقبیـــل تراکــم "Density،"بــافت"Texture،" یکنواختی "Uniformity "و... می باشد.

2ـ Quality Functional :کیفیتـهای کـاربردی ازقبیـل:اسـتحکام بـرگ "Rigidity،"حـــالت ارتجاعی "Elasticity ،"پاخوری "Resiliency "و... می باشد.

چمنها را می توان ازلحاظ کاربردی بدو دسته تقسیم کرد:

1ـ turf Sport : چمنهای ورزشی که دارای ویژگیهایی از قبیل:حفظ سلامت و ایمنی بازیکنــان،داشـتن ظاهری جذاب برای تماشاگران،حالت ارتجاعی، قدرت پاخوری، قدرت ترمیم بالا و... می باشند.چمنهایی کـه بیشـــتربرای ایــن منظــور اســتفاده مــی شــوند Kentucky." L Poapratensis ".bluegrass|"Lolium perenne L." Perennil ryegrass می  باشند

2ـ turf Lawn : چمنهای کاشــته شـده درداخـل یـا اطـراف خانـه هـا،سـاختمانهای دولتـی،مکانـهای تجارتی،پارکها،باند فرودگاهها،کنارجاده ها و... می باشند.ازانواع چمن بـا توجـه بـه شـرایط آب وهوایـی برای این منظورمی توان استفاده کرد.بطورکلی ازلحاظ کاربردی و کیفیتی این چمنها به دو دسته قابل تقسیم هستند:

الـف ـ lawn Luxury :چمنـهای لوکـس دارای بـرگـهای ظریـف،کیفیتـی بـالا وظـاهری جــذاب میباشـند.بذرشـان گـران اسـت،احتیـاج بـه مراقبـت وتوجـه فـراوان دارنـــد،قــدرت پــاخوری زیــادی ندارند.بیشتردرجاهایی که جنبه دیدنی داشته باشند بکارمی روند.چمنهایی که بیشتربرای این منظوربکــارمی روند گونه های مختلف جنسFestuca وagrostis می باشند.

ب ـ lawn Utility : نسـبت بـه چمنـهای لوکـس کـاربردی تـر ومقـاوم ترنـد.درکنارجـاده هـا،بــاند فرودگاهها،شیب زمینهای اسکی و... بکارمی روند.عمدتـاً بـه منظورثبـات وپـایداری خـاک ، جلـوگـیری زفرسایش آبی وبادی،تعدیل دمای خاک،کاهش گرد وغبار،جلوگیری ازتخریب شدید آب،کاهش آلودگــی صدا و...بکارمی روند.میتوان ازگونه های مختلف جنس Poa|Lolium|Cynosurus|Phleum برای این منظوراستفاده کرد.

چمن تنها بمنظورایجاد فضای سبزیا فضای بازی نیست بلکه می توان آنرا بصـورت قطعـات یـا پلاتـها یـا اشکال خاص ازجمله گلدان،میز،صندلی و... درآورده و درفضای سبزازآنها استفاده نمود. دراین مقاله اثرات وکاربردهای مختلف چمن درفضای سبزمورد بررسی قرارمی گیرد.

کاشی سنتی#

©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط