مقاله ها
1403/03/17
نویسنده : -

الف - پیشگیری (PREVENTATION )

1 -استفاده از بذور بوجاری شده

2 -عدم استفاده از کودهای نپوسیده دامی

3 -جلوگیری از به بذر نشستن علفهای هرز حواشی مزارع، باغات، پارکها، جویها، کانالهای آبیاری و غیره

4 -کنترل آبهای ورودی به قطعات، بدین صورت که در طول مسیر آبیاری علف هرز وجود نداشته باشد.

5 -ایجـاد بادشـکنهای مناسـب جـهت پیشـگیری از انتشـار علفـهای هـرزی کـه بـذور آنـها توسـط بــاد جابجامیگردند.

6 -کاربرد علفکشها در مراحل قبل از رشد (Emergence-Pre (و در ابتدای رشد (Emergence-Post (

7 -تمیز نمودن ماشینآلات و ادوات کشاورزی قبل از ورود به مزرعه و یا قطعه مورد نظر

ب - ریشهکنی (Eradication

ریشهکنی یعنی از بین بردن کامل یک گیاه ، به عنوان مثال در جنگلهای سوزنی برگ آمریکا جـهت مبـارزه بادارواش توصیه گردیده که کلیه میزبانهای این انگل را از بین ببرند.

چنانچه در منطقهای علف هرز جدیدی پیدا شد، اقدام ریشهکنی میتواند از گسترش آن جلوگیری نماید. هنگام ریشهکنی میبایست حتیالمقدر از عوارض جنبی ناشی از دخالت در محیط جلوگیری گردد.

ج - مبارزه مکانیکی

منظور از مبارزه مکانیکی چیدن و وجین کردن علفهای هرز توســط کـارگـر و یـا ماشـینآلات کشـاورزی میباشد.

د - مبارزه فیزیکی

از مبارزات فیزیکی میتوان سوزانیدن و یا یخ آب زمستانه را نام بــرد کـه موجـب نـابودی علفـهای هـرز میگردد.

هـ - مبارزه زراعی

ضمن عملیات کاشت، داشت و... میتوان با علفهای هــرز مبـارزه نمـود. اجـرای شـخم عمیـق، بویـژه در خصوصبذور علفهای هرز با قوه نامیه کم و با هدف خارج ساختن ریزوم مـرغ (Dactylon Cynodon (و جمعآوری آنبه کمک دندانه.

اجرای تناوب کاشت، مثلاً کشت گیاهان سایهدهنده جهت مبارزه با مرغ

و - مبارزه بیولوژیک

منظور از مبارزه بیولوژیک یعنی استفاده از عوامل طبیعی دشمن، برای کنترل علفهای هرز، شایان ذکر است کهاستفاده از حشرات (Phytophage (حائز اهمیت است.

ز - مبارزه شیمیایی

برای از بین بردن علفهای هرز میتوان از علفکشهای مختلف، تحت شرایط مناســب و بـا در نظـر گرفتـن کلیهنکات مهم استفاده نمود.

علفکشها را اگر بطور صحیح، با غلظت مناسب، زمان به موقع و روش درست مورد استفاده قرار ندهیم، نه تنهانتیجه مطلوبی عاید نخواهد شد بلکه به گیاه اصلی تحت کشت نــیز خسـارات جبراننـاپذیـری را وارد خواهدنمود.


کاشی سنتی#

©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط