کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  شناسایی خدمات و پوشش های بیمه ای مرتبط با آن
شناسایی خدمات و پوشش های بیمه ای مرتبط با آن
 

شناسایی خدمات و پوشش های بیمه ای مرتبط با آن (موجود و بالقوه)
مقدمه
یکی از خصایص فطری بشر این است که به اختلافات و شباهت های پدیده های مختلف اجتماعی و اقتصادی توجه می کند . اصولاً بشر به کشف این اختلافات و تشابهات و طبقه بندی آنها در سیستمی منطقی علاقه مند است تا جائیکه یکی از زبانشناسان بنام otto jespersen پس از مطالعات زیاد بر روی زبانهای مختلف دنیا می گوید » انسان حیوانی است که قادر است طبقه بندی کند » ( مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، بهروز نبوی ، انتشارات فروردین ) طبقه بندی در شناخت واقعیات به انسان کمک می کند علاوه بر این مقایسه داده های آماری کشورها در سطح منطقه ، قاره ، جهان از دیدگاههای مختلف امکانپذیر نیست مگر اینکه برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از تعاریف ، مفاهیم و طبقه بندیهای یکسان در کشورهای مختلف استفاده شود .از اینرو دراین مقاله نخست به طبقه بندی فعالیت های اجتماعی پرداخته در بخش دوم تعاریفی از انواع رشته های بیمه ای ارایه می گردد و سپس در بخش سوم پوشش های بیمه مرتبط با هر رشته فعالیت ارایه می گردد . 

الف) طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی  
شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 1948 در رابطه با طبقه بندی استاندارد بین المللی کلیه رشته فعالیت های اقتصادی ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Actibities)قطعنامه زیر را تصویب نمود:
« شورای اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن توصیه کمیسیون آمار مبنی بر ضرورت مقایسه بین المللی آمارهای اقتصادی و با در نظر گرفتن طبقه بندی استاندارد کلیه رشته فعالیت های اقتصـادی که توسط کمیسیون آمـار سازمـان ملل و با توصیه و همـکاری دولت های عضو گسترش داده شده توصیه می کند که دولت های عضو طبقه بندی استاندارد بین المللی کلیه رشته فعالیت های اقتصادی را به یکی از دو طریق زیر مورد استفاده قرار دهند :
1- پذیرش این سیستم به عنوان یک طبقه بندی استاندارد ملی
2- تنظیم اطلاعا ت آماری خود مطابق این سیستم به منظور مقایسه بین المللی
به این ترتیب تعدادی از کشورها ISIC را به عنوان پایه و اساس طبقه بندی فعالیت های اقتصادی خود قرار داده و اطلاعات خود را بر حسب نوع فعالیت اقتصادی در زمینه های تولید اشتغال ، درآمد ملی و سایر آمارهای اقتصادی مطابق ISIC تنظیم نمودند .
استفاده مستمر ازسیستم ISIC ، پیدایش انواع جدید فعالیتهای اقتصادی ، تغییر ساختار بعضی از انواع فعالیت های اقتصادی لزوم تجدید نظر در طبقه بندی اولیه را آشکار ساخت . بدین جهت کمیسیون آمار ، بررسی و انجام اصلاحات ، تعدیلات و تغیییرات در ISIC را در سالهای 1956 ،1965 و نیز 1979 عهده دار گردید بطوریکه اولین ویرایش در سال 1958 ، دومین ویرایش در سال 1968 و ویرایش سوم در سال 1990 منتشر گردید .
طبقه بندی فعالیت های اقتصادی در ایران
در ایران نیز به منظور طبقه بندی فعالیت های اقتصادی و با اقتباس از توصیه های سازمان ملل طبقه بندی های متعددی انجام گرفته است . عمده این طبقه بندیها عبارتند از :
1- طبقه بندی فعالیت های دسته جمعی اقتصاد و کد مشاغل که توسط وزارت کشور (اداره کل آمار عمومی و اداره محاسبات ملی ) در سال 1348 منتشر شده است .
2- طبقه بندی جدید فعالیت های اقتصادی ایران که توسط وزارت اقتصاد ( دفتر آمار ) در اردیبهشت 1348 چاپ و منتشر شده است .
3- فهرست کدهای گروه بندی فعالیت های اقتصادی که توسط مرکز آمار ایران در بهمن 1355 منتشر شده است .
4- طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی ( فهرست موضوعی و الفبایی ) که توسط مرکز آمار ایران در سال 1365 منتشر شده است .
5- طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران ( فهرست موضوعی و الفبایی ) منتشره توسط مرکز آمار ایران چاپ و نشر سال 1370
6- آخرین دسته بندی ، دسته بندی است که در سال 1373 توسط مرکز آمار ایران وبا انجام اصلاحات و تعدیلات در طبقه بندی سال 1370 انجام گرفته است

دسته بندی فعالیت ها
مجموعه فعالیت های انسان در کل به دو گروه فعالیت تقسیم می شوند . فعالیت های ارادی و فعالیتها ی غیر ارادی (که انسان بر انجام و عدم انجام آن کنترل ندارد ) . فعالیت های ارادی نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند فعالیت های اقتصادی و فعالیت های غیر اقتصادی .
فعالیتهای غیر اقتصادی  ، فعالیتهای اساسی انسان را تشکیل می دهند مانند خوردن ، خوابیدن ، ورزش کردن و مشخصه آنها عدم امکان انجام این فعالیتها توسط شخص دیگر است . فعالیتهایی نظیر شستشو ، پختن غذا و سایر فعالیتهایی که امکان انجام آن توسط شخص دیگری وجود دارد و یا در بازار قابل ارایه است از این فعالیت ها مستثنی است و فعالیت اقتصادی نامیده می شود .
فعالیتهای اقتصادی نیز به دو گروه فعالیتهای تولیدی و فعالیتهای غیر تولیدی تقسیم می شوند . فعالیتهایی نظیر مصرف و تشکیل سرمایه فعالیت غیر تولیدی به حساب می آیند.اما فعالیتهای تولیدی فعالیت هایی هستند که با استفاده از منابعی نظیر نیروی کار ، تجهیزات ، تکنیک های تولید و مواد اولیه به تولید کالا یا خدمات می پردازند .
فعالیتهای واحدهای تولیدی به سه دسته تقسیم می شوند :
1- فعالیتهای اصلی
2- فعالیتهای ثانوی
3- فعالیتهای کمکی
فعالیت اصلی یک واحد تولیدی فعالیتی است که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند و به طور کلی از طریق کالاهایی که به واحدهای دیگر یا به مصرف کنندگان می فروشد یا منتقل می کند و یا خدماتی که به آنها عرضه می کند تعیین می شود .
فعالیتهای ثانوی فعالیتهایی هستند که در یک واحد تولیدی به طور جداگانه انجام می گیرند و فعالیت اصلی آن واحد به حساب نمی آیند . محصول فعالیت ثانوی به منظور استفاده در مصارف واسطه واحد تولیدی نیست و عمدتاً برای فروش یا انتقال به واحد دیگر یا به مصرف کنندگان و یا برای تشکیل سرمایه بکار می رود .
انجام فعالیتهای اصلی و ثانوی بدون پشتیبانی تعدادی از فعالیتهای کمکی نظیر حسابداری ، حمل ونقل ، انبارداری ، خرید ، نظافت ، تعمیر و نگهداری ..... امکانپذبر نمی باشد .


دسته بندی فعالیتهای خدماتی


براساس طبقه بتدی isic  (تعدیل شده درایران) دسته بندی فعالیتهای خدماتی عبارتنداز:
1- عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه  موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی
این قسمت شامل فعالیتهای ذیل است :
- فروش، نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و خرده فروشی ، سوخت خودرو .
- عمده فروشی : عمده فروشی عبارتست از فروش مجدد ( فروش بدون شکل ) کالاهای نو یا مستعمل به خرده فروشان ، مصرف کنندگان صنعتی ، تجاری ، ادارات و سایر عمده فروشان یا به کسانی که به عنوان عاملین یا دلالان خرید و فروش مال التجاره برای این گونه اشخاص یا شرکتها عمل می کنند .
- خرده فروشی : خرده فروشی عبارتست از فروش مجدد ( فروش بدون تغییر شکل ) ازطریق مغازه ها ، فروشگاههای زنجیره ای ، دکه ها ، دستفروشها و دروه گردها ، تعاونیهای مصرف ، سالنهای حراج و غیره .
- تعمیر کالاهای شخصی و خانگی مانند تعمیر یخچال ، لباسشویی ، رادیو وتلوزیون .
2- هتل و رستوران
این قسمت مشتمل است بر تدارک کوتاه مدت جا ، محوطه کمپینگ و تسهیلات کمپینگ براساس حق الزحمه ، اعم از اینکه مورد استفاده عموم بوده یا اینکه محدود به اعضای سازمان خاص باشد . مانند هتلها، خوابگاههای دانشگاهها ، مهمانخانه ها ، اقامتگاهها ، همچنین فروش غذاهای آماده و آشامیدنیها برای مصرف در محل عرضه ، نظیر رستوران ، کافه ، آب میوه و نوشابه فروشی سرپایی در این بخش منظور می شود .
3- حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات
این قسمت شامل فعالیتهای زیر است :
- حمل و نقل و انبارداری : فعالیتهای جابجایی مسافر یا حمل کالا از طریق راه آهن ، جاده و مسیر آبی یا هوایی و فعالیتهای کمکی نظیر تسهیلات ترمینال ، پارکینگ ، بارانداز ، تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، حمل گاز و نفت از طریق خطوط لوله نیز در این بخش طبقه بندی می شوند .
- ارتباطات : این بخش شامل حمل و تحویل ( داخلی یا خارجی ) نامه ها و محموله های پستی ( پست )  ، مخابره صدا ، تصویر و اطلاعات از طریق کابل ، ایستگاههای پخش ، رله یا ماهواره ( مخابرات ) است .
4- واسطه گریهای مالی
این قسمت شامل فعالیتهای ذیل است :
- خدمات مالی : این بخش شامل فعالیت بانک مرکزی ، بانکهای تجاری ، بانکهای تخصصی ، موسسات اعتباری ، شرکتهای سرمایه گذاری ، صرافیها ، و دلالان ارز و صندوقهای قرض الحسنه است .
- بیمه : این بخش شامل فعالیت شرکتهای بیمه و نمایندگیهای بیمه است .
- فعالیتهای جنبی واسطه گریهای مالی : این بخش شامل فعالیت مشاوران امور مالی ، بورس اوراق بهادار و موسسات خرید و فروش سهام است .

5- مستغلات ، اجاره و فعالیتهای کار و کسب
این قسمت شامل بخشهای زیر است :
- فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات : فعالیتهای مربوط به خرید ، فروش و اجاره املاک و مستغلات ( مشاورین مسکن و بنگاههای معاملات ملکی ) ، توسعه مستغلات و تفکیک مستغلات به قطعات کوچکتر در این بخش طبقه بندی می شوند .
- کرایه ماشین آلات و تجهیزات بدون اپراتور و کرایه کالاهای شخصی و خانگی :
- این طبقه بندی شامل کرایه انواع وسایل و تجهیزات حمل و نقل ، ماشین آلات و تجهیزات مربوط به کشاورزی ، ساختمان ، دفتری و کامپیوتری ، سایر ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای ، کرایه کالاهای شخصی و خانگی از قبیل لباس ، اثاثیه و مبلمان ، ظروف ، وسایل برقی مورد استفاده در منزل ، وسایل تفریحی ، جواهرات و آلات موسیقی است .
- کامپیوتر و فعالیتهای وابسته به آن : این بخش شامل فعالیتهای مربوط به تجزیه و تحلیل ، طراحی و برنامه نویسی سیستمها ، مشاوره در نوع و وضعیت سخت افزار ، پردازش داده ها ، فعالیتهای پایگاه اطلاعاتی و نگهداری و تعمیر ماشینهای دفتری ،حسابداری و محاسبه گر است .
- تحقیق و توسعه : این بخش شامل فعالیت موسسات علمی ، پژوهشی و تحقیقات ی است .
- سایر فعالیتهای کار و کسب : این بخش شامل فعالیتهای حقوقی ، حسابداری ، دفترداری ، حسابرسی ، مشاوره مالیاتی ، تحقیق در امور بازار و سنجش افکار عمومی ، مشاوره در مدیریت کار وکسب ، فعالیتهای معماری ، مهندسی و مشاوره فنی ، تبلیغات ، فعالیتهای مربوط به نظافت ساختمان ، فعالیتهای مربوط به عکاسی ، فعالیتهای بسته بندی و غیره است .
6- اداره امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری
این قسمت مشتمل است بر انواع فعالیتهای دولت از قبیل فعالیتها ی اداری وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و فعالیتهای نظامی ، دفاعی ،انتظامنی ، امنیت عمومی و فعالیتهای امور خارجه .
7- آموزش
این قسمت آنواع آموزش عمومی و خصوصی که از طریق موسسات مختلف و توسط مدرسین خصوصی به عنوان آموزش تمام وقت یا پاره وقت یا فشرده به صورت روزانه و شبانه و در هر مقطع ، یا آموزش برای هر حرفه خاص ارائه می شود را در برمی گیرد . مانند آموزش ابتدایی ، متوسطه فنی و حرفه ای ، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان.
8- بهداشت و مددکاری اجتماعی
این قسمت شامل انواع فعالیتهای بهداشتی و درمانی برای انسان و فعالیتهای دامپزشکی و فعالیتهای مددکاری اجتماعی است . فعالیتهای بهداشتی و درمانی شامل امور بیمارستانها و درمانگاهها ، مطبها ، آزمایشگاهها ، رادیو لوژیها و...... ، فعالیتهای دندانپزشکی و غیره است . فعالیتهای مددکاری اجتماعی شامل فعالیتهای پرورشگاهها ، خانه های معلولین و نظایر آن نیز در این قسمت قرار می گیرد .

9- سایر فعالیتهای خدمات عمومی ، اجتماعی و شخصی
این قسمت مشتمل است بر فعالیتهای خدمات عمومی مثل جمع آوری و دفع زباله ، فاضلاب ، بهداشت محیط و فعالیتهای اجتماعی مثل فعالیتهای اتحادیه اصناف و سازمانهای حرفه ای ، دینی ، سیاسی و فعالیتهای تفریحی ، فرهنگی و ورزشی شامل تولید و نمایش فیلم ، رادیو ، تلویزیون ، موسیقی ، تأتر و فعالیتهای کتابخانه ها ، موزه ها و فعالیتهای ورزشی و همچنین فعالیتهای شخصی شامل خشکشوئیها ، آرایشگاهها ، آرامگاهها ، غسالخانه ها و سایر فعالیتهای خدماتی مانند حمامهای سونا و بخار ، سالنهای لاغری ، چشمه های آب معدنی و غیره است .
10- خانوارهای معمولی دارای مستخدم
این قسمت شامل فعالیتهای خانوارهای معمولی است که دارای مستخدمینی نظیر خدمتکار زن ، آشپزها و باغبانان هستند .
11- سازمانها و هیئتهای برون مرزی
این قسمت شامل فعالیت سازمانهای بین المللی مانند دفتر سازمان ملل متحد و هیئتهای منطقه ای و نظایر آن است .
12- دفاتر و ادارات مرکزی
این قسمت شامل کلیه دفاتر مرکزی شرکتها و کارخانجات ، ادارات و ستادهای مرکزی بنیادها مانند ستاد مرکزی بنیاد جانبازان و بنیاد شهید است .
جدول شماره 1 انواع طبقات فعالیتهای خدماتی و تعداد فعالیت های هر طبقه آورده شده است . اطلاعات تفضیلی هر طبقه فعالیت در ضمیمه آورده شده است .
ردیف عنوان طبقه تعداد فعالیت
1 عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی 134
2 هتل و رستوران 17
3 حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات  34
4 واسطه گریهای مالی  21
5 مستغلات ، اجاره و فعالیت های کسب و کار  62
6 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی  12
7 آموزش 21
8 بهداشت و مددکاری اجتماعی 14
9 سایر فعالیتهای خدمات عمومی،اجتماعی و شخصی 44
10 خانوارهای معمولی دارای مستخدم 3
11 سازمانها و هیأت های برون مرزی 3
12 دفاتر و ادارات مرکزی 6
13 جمع 371
جدول شماره 1 : عنوان فعالیت های خدماتی و تعداد فعالیت هر طبقه

ب) دسته بندی فعالیت های بیمه ای
با توجه به تنوع ریسک ، قراردادهای بیمه ای نیز انواع متعددی دارند . ماهیت حقوقی بیمه نامه در کلیه موارد یکسان نیست و می توان تفاوت هایی بین آنها تشخیص داد . برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارایه شده است . در یک تقسیم بندی کلی بیمه های به دو نوع زیر تقسیم شده اند:
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
بیمه های اجتماعی
بیمه های اجتماعی که « بیمه های اجباری » یا « بیمه های ناشی از قانون » نیز خوانده می شود . بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد ، یعنی افرادی که از یکسو نیروی تولید جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خود هستند ، کاربرد دارد .
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که :
1- شخص دیگری ( کارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد .
2- برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد .
بیمه های بازرگانی
بیمه های بازرگانی که به آن « بیمه های اختیاری » نیز گفته می شود بیمه ای است که در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای اقدام می کند . در بیمه های بازرگانی طبقه بنیدیهای گوناگونی مطرح شده است . در یک طبقه بندی تقریباً منسوخ بیمه های بازرگانی به دو دسته بزرگ بیمه های اموال و بیمه های اشخاص نقسیم بندی می شوند . در تقسیم بندی دیگری بیمه های بازرگانی به بیمه های دریایی و غیر دریایی تقسیم می شوند در بعضی از بازار ها بیمه های بازرگانی به بیمه های عمر و غیر عمر تقسیم بندی شده اند . یکی از رایج ترین تقسیم بندیها تقسیم بندی بیمه های بازرگانی به چهار رشته ای بیمه ای به قرار زیر است :
1- بیمه های اشخاص
2- بیمه های اشیاء
3- بیمه های مسئولیت
4- بیمه زیان پولی
بیمه های اشخاص
در بیمه های اشخاص موضوع تعهد بیمه گر شخص بیمه شده است و ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه ندارد . وقایع مورد بیمه در این بیمه ها وقایعی از قبیل حیات ، فوت ، حوادث ، بیماری ، نقص عضو ، از کارافتادگی ، ازدواج ، تولد ... است .
هدف از بیمه در بیمه های اشخاص جبران زیان وارده نیست حتی در موارید که غرامت محاسبه و پرداخت می شود ( مثل بیمه های نقص عضو و بیماری ) پرداخت غرامت دلیل واقعی بیمه محسوب نمی شود.
بیمه اشخاص دارای تقسیم بندی است که عبارتند از :
1- انواع بیمه عمر
2- بیمه حوادث
3- بیمه درمان
بیمه های اشیاء
در بیمه های اشیاء موضوع تعهد اشیاء است یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد است . بیمه اشیاء قراردادی برای حبران زیان وارده و پرداخت غرامت است . از مهم ترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء خسارتی بودن آنها ست . حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است . به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده وضعیت مالی بیمه گذار نامتعادل می شود که بیمه گر این وضعیت نامتعادل را بر طرف می کند . بیمه گران بیمه های اشیاء برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی پوشش متفاوتی به بازار عرضه می کنند که عبارتند از :
1- بیمه آتش سوزی
2- بیمه اتومبیل ( بدنه ، سرنشین ، ثالث )
3- بیمه محصولات کشاورزی
4- بیمه هواپیما
5- بیمه مهندسی ( تمام خطر نصب ، تمام خطر پیمانکاران ، ماشین آلات و تجهیزات ، شکست ماشین آلات و... )
6- بیمه کشتی
7- بیمه حمل و نقل کالا ( زمینی ، دریایی ، هوایی )
8- بیمه کامپیوتر
9- بیمه سفینه های فضایی
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند . بیمه مسئولیت طیف گسترده ای از پوشش های بیمه ای را شامل می شود . می توان گفت هرکس با توجه به نوع فعالیتی که انجام می دهد در قبال دیگران مسئولیتهایی دارد و گاهی ممکن است باعث ایجاد صدمه و زیان برای جامعه یا اشخاص دیگر شود . اعم بیمه های مسئولیت  عبارتند از :
1- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
2- مسئولیت متصدیان حمل ونقل
3- مسئولیت مدنی کارفرما
4- مسئولیت عمومی که طیفی گسترده از مسئولیت هتل ها و آسایشگاهها تا مسئولیت شرکتهای برق منطقه ای را شامل می شود .
بیمه زیان پولی
در بیمه زیان پولی موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر بدلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار می پردازد . انواع بیمه های زیان پولی عبارتند از :
1- بیمه اعتبار
2- بیمه تضمین
3- بیمه عدم النفع
4- بیمه دصاقت و امانت

ج) بیمه و فعالیت های خدماتی
بدلیل رابطه تنگاتنگ بین بیمه و سایر فعالیتهای اقتصادی نمی توان گفت که کدام نوع بیمه، خاص کدام رشته فعالیت اقتصادی است . برای مثال موسسه ای که متصدی حمل و نقل کالا است ، برای حمل محموله نیازمند بیمه حمل و نقل کالا است که در گروه بیمه های اشیاء طبقه بندی می شود و برای کارکنان خود نیازمند بیمه های عمر و درمان است که در گروه بیمه های اشخاص طبقه بندی می شود و سرپرست موسسه نیزنیازمند بیمه مسئولیت است .اما با توجه به دسته بندی که در بخش دوم مقاله در مورد انواع فعالیت های تولیدی ( فعالیتهای اصلی ، ثانوی و کمکی ) ارایه گردید می توان گفت که بعضی از رشته های بیمه ای مرتبط با فعالیت اصلی یک رشته فعالیت اقتصادی است و بعضی رشته های بیمه ای مرتبط با فعالیت های ثانوی و کمکی . در جدول 2 بیمه های مرتبط با بخش اصلی فعالیت های تولید خدمات آورده شده است .

مقایسه بیمه های موجود در کشور و سایر کشورها
با توجه به تعاریف و اصاول بیمه می توان گفت که برای اکثر فعالیت های اقتصادی که در هرجامعه ای انجام می گیرد می توان و پوشش بیمه ای تعریف نمود که البته اکثر این بیمه ها تحت عنوان  بیمه های مسئولیت و خاص دسته بندی می گردند . اما در کشور ما با توجه به مواردی از قبیل : 1- محدودیت های قانونی.2-نبود بازار فروش ( عدم تقاضا)بیمه ،.... بسیاری از رشته های بیمه ای مورد استفاده در سطح جهان در کشور ما ارایه نمی گردد . جدول شماره 3 مقایسه ای است از مهمترین بیمه های رایج در سطح دنیا و بیمه های رایج در کشور جمهوری اسلامی ایران.

ردیف فعالیت بیمه های رایج در ایران بیمه های رایج در سایر کشورها علاوه بر
(بیمه های رایج در ایران)


1عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی بیمه مسئولیت تعمیرگاهها ، بیمه مسئولیت عمومی مدیران ،بیمه مسئولیت مدیران در قبال کارکنان، بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت نصب سیستم های گازسوز خودروها،بیمه مسئولیت جایگاههای عرضه سوخت بیمه دزدی کارکنان، بیمه مسئولیت کالاهای امانی

2 هتل و رستوران بیمه مسئولیت هتل ها،بیمه مسئولیت سالنهای پذیرایی،بیمه رستورانها،بیمه اقامت گاههای ساحلی،بیمه مسئولیت استراحت گاههای موقت ، بیمه مسئولیت خوابگاهها،بیمه مسئولیت پانسیون، بیمه مسئولیت کالاهای امانی،
بیمه صداقت و امانت کارکنان

3 حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات  انواع بیمه های حمل و نقل و باربری،(دریایی،زمینی،هوایی)،بیمه هواپیما،بیمه بدنه هواپیما، بیمه حوادث مسافرین ، بیمه تضمین گمرک، بیمه مسئولیت مدیران، بیمه مسئولیت شبکه های مخابراتی بیمه مسئولیت دارندگان هواپیما، بیمه مسئولیت برج مراقبت،بیمه جامع اتومبیل ، بیمه تمام خطر باربری، بیمه هزینه حمل،بیمه سرقت کالا،بیمه دزدی کارکنان،بیمه زیان ناشی از دست دادن کرایه ، بیمه کالاهای امانتی ، بیمه سفارشات پستی،بیمه نامه های سفارشی، بیمه خدمات پست اکسپرس ، بیمه خدمات پست تصویری، بیمه تخریب فیزیکی مرسولات،بیمه مفقودشدن محموله های پستی، بیمه مسئولیت اعمال کارکنان ، بیمه مسئولیت ارسال به آدرس اشتباه ، بیمه مسئولیت اشتباهای کارکنان ، بیمه مسئولیت اعمال خلاف کارکنان ،

4 واسطه گریهای مالی  بیمه پول،بیمه اعتباری،بیمه سرقت کارت های اعتباری، بیمه مانده بدهکاروام ،بیمه نگهبانان مسلح بانک ها،انواع بیمه عمر ،بیمه صندوق های بازنشستگی،بیمه مسئولیت مدیران بیمه ریسک ها سیاسی سرمایه گذاری ، بیمه جعل اسنادو اوراق مالی،،بیمه اوراق بهادار،بیمه اسنادبهادار،بیمه اسنادو اوراق تجاری،بیمه دزدی کارکنان،بیمه مسئولیت مدیران در قبال اعمال خلاف کارکنان ، بیمه پس انداز سرمایه گذاری،بیمه  غرامت رهن،بیمه اعتبار صادرات،بیمه اعمال خلاف کارکنان،بیمه صداقت و امانت کارکنان

5 مستغلات ، اجاره و فعالیت های کسب و کار  بیمه مسئولیت مدیران، انواع بیمه های باربری، بیمه پارکینگ های عمومی ،بیمه هزینه های اضافی کامپیوتر، بیمه جهیزیه،بیمه مسئولیت طراحان محاسب و ناظران ساختمان بیمه مسئولیت موسسات اجاره املاک، بیمه ازدست دادن اجاره ،بیمه از دست دادن کرایه، بیمه سایت های کامپیوتری، بیمه مسئولین فنی، بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی، بیمه مسئولیت وکلا،بیمه ثبت اختراعات واکتشافات.


6 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی  بیمه حوادث،انواع بیمه های عمر،بیمه درمان،بیمه دندانپزشکی بیمه ترور


7 آموزش بیمه حوادث،انواع بیمه های عمر،بیمه درمان،بیمه دندانپزشکی،بیمه مسئولیت مدیران موسسات آموزشی، بیمه حوادث مسافرتی، بیمه هزینه اضافی کامپیوتر،  پوشش بیمه ای شهریه تحصیلی،پوشش هزینه های حقوقی وقانونی، بیمه کوتاه مدت تورهای علمی وتفریحی،بیمه هزینه ملاقات خانوده(ویژه دانشجویان خارج از کشور)،بیمه حمل بارهاو وسایل در سفرهای علمی-تفریحی،بیمه سوء استفاده از روابط دوستانه ، بیمه سایت های کامپیوتری


8 بهداشت و مددکاری اجتماعی بیمه های درمان،بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان،بیمه مسئولیت مدیران بیمارستانها، بیمه بیماریهای خاص،بیمه بیماریهای وخیم،بیمه خاص ، بیمه بهداشت و درمان روستائیان، بیمه دامپزشکی،بیمه جراحی های خاص دامپزشکی،بیمه داروهای خاص دامپزشکی،بیمه مسئولیت دامپزشکان، بیمه شترمرغ بیمه مسئولیت مدیران آزمایشگاهها، بیمه بیماریهای خطرناک،بیمه درمان دائمی، بیمه درمانی خانواده، بیمه بهداشت ودرمان مستمندان، بیمه بهداشت و درمان کشاورزان، بیمه درمانی ویژه افراد دارای HIV ، بیمه عمر و درمان ویژه افراد دارای HIV،پوشش بیمه ای داروهای گرانبهای وارداتی، بیمه سگ،بیمه گربه،


9 سایر فعالیتهای خدمات عمومی ، اجتماعی و شخصی بیمه مسئولیت مدیران،بیمه تورهای مسافرتی،بیمه حوادث گروهی وانفرادی، بیمه سرقت اشیاء گرانبها،بیمه حمل و نقل ویژه اشیاءگرانبها،بیمه سرقت آثار هنری، بیمه حمل آثار هنری، بیمه مسئولیت مدیران باشگاهها، بیمه حوادث باشگاهها،بیمه حوادث کارگران شهرداری،بیمه مسئولیت جامع شهرداری،
بیمه مسئولیت  سینماها، بیمه مسئولیت استخروسونا، بیمه مسئولیت قایقرانی، بیمه مسئولیت شبکه های آب وفاضلاب بیمه تضمین کیفیت تورهای مسافرتی، بیمه تخریب فیزیکی آثارهنری، بیمه مسئولیت مدیران نمایشگاهها، بیمه هزینه اضافی تولید فیلم،بیمه سن و وسایل صحنه(خصوصاًدر تأتر)،بیمه سوءاستفاده از فیلم وآثارهنری،بیمه استفاده شخصی از فیلم و آثار هنری،بیمه کپی رایت فیلم،بیمه تجهیزات تحت استخدام جهت تولید فیلم، بیمه خاص آسیب های ورزشی، بیمه مسئولیت عمومی تولید فیلم(مسئولیت در قبال تخریب اماکن در اثر تولید فیلم)،بیمه جامع تولید و پخش فیلم،بیمه خودروهای مسابقه ای،بیمه اسبهای مسابقه،بیمه ورزشهای خاص،بیمه مسئولیتهای زیست محیطی
10 خانوارهای معمولی دارای مستخدم بیمه مسولیت کارفرما بیمه حوادث بیمه های عمر 
11 سازمانها و هیأت های برون مرزی بیمه های درمان، بیمه های عمر،بیمه تضمین گمرک . بیمه ترور
12 دفاتر و ادارات مرکزی بیمه مسولیت مدیران، بیمه های درمان ،بیمه های عمر. 
جدول 2: بیمه های مرتبط با انواع خدمات

 

منابع و مأخذ
1. طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران ، براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی سال 1990 ،مرکز آمار ایران ، سال 1375
2. سرشماری عمومی کارگاهی سال 1381 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دیماه 1382
3. کلیات بیمه ، آیت کریمی ، پژوهشکده بیمه مرکزی ، چاپ هشتم ، 1383
4. انجمن مهندسین مشاور استرالیا ،سایت آزاد
5. اعلام مفاد صدمه در بیمه نامه های مسئولیت ، ایوان هافمن ، سایت آزاد
6. فرهنگ اصطلاحات بیمه ای ، سایت آزاد
7. شرکت بیمه ای ELECTRIC  ، سایت آزاد
8. شرکت FM Money ، سایت آزاد
9. شرکت Hunter Insurance ، سایت آزاد
10. دانشگاه Case western reserve ، سایت آزاد
11. فرهنگ اصطلاحات بیمه ای، کارگزاران بیمه ای Geisen کالیفرنیا ، سایت آزاد
12. فرهنگ اصطلاحات بیمه ای ، شرکت کارگزاران بیمه محیط زیست ، سایت آزاد
13. سایت آزاد www.sportrider.com

دفتر مطالعات وتحقیقات بیمه ای
      احمد  دلخواه

کاشی سنتی کاشی سنتی کاشی نوشته مذهبی فروش کاشی مساجد کاشی نره کاشی مسجدی معماری سنتی چیست کاشی سنتی در تهران کاشی مذهبی کاشی سنتی ایرانی کاشی سنتی یزد کاشی معرق سنتی قیمت کاشی سنتی کاشی قدیمی سنتی طرح کاشی سنتی کاشی مسجد کاشی مساجد کاشی سر در خانه کاشی قدیمی سنتی طرح کاشی های سنتی ایرانی کاشی تزیینی سنتی فروش کاشی سنتی کاشی ایرانی سنتی کاشی طرح قدیمی کاشی طرح دار سنتی عکس کاشی سنتی زیر لعابی سنتی انواع کاشی سنتی کاشی رنگی سنتی مقنس کاشی های سنتی ایرانی سبک معماری مدیترانه ای کارگاه کاشی سازی طراحی نقوش سنتی ساخت کاشی سنتی معرق کاشی کاشی کاری مذهبی طرح کاشی مسجد مقرنس طرح های کاشی کاشی طرح اسپانیایی کاشی محراب کاشی کتیبه طراحی کاشی سنتی طرح کاشی قدیمی ایرانی تولید کاشی سنتی طراحی نقوش تزیینی کاشی زیر لعابی کاشی هفت رنگ مدرن کاشی کاری معرق کاشی قرانی کتیبه کاشی کاشی سنتی حوض تابلو کاشی سنتی کاشی حوض سنتی کاشی های رنگی سر در سنتی
1401/02/21
بالا