مقاله ها
1403/04/20
نویسنده : مهدی شفقتی ، رحیم سرور ، نادر صنوبر

معمولاً بسیاری از صدماتی که به ساختمان ها و بناها وارد می آید به معایب داخلی و یا بـه عملیـات ساخت و ساز ارتباط پیدا نمی کند بلکه ناشی از نحوه جایگزینی ساختمان ها و بناها بستگی دارد .

بدین معنی که در اثر انتخاب مکانهای نامناسب برای ایجـاد بناهـای عظـیم کـه مقاومـت و واکـنش زیربناها در برابر نیروهای طبیعت مورد ارزیابی قرار نمی گیرنـد . بناهـای سـاخته شـده هـر انـدازه هـم کـه مستحکم و مطابق اصول مهندسی و معماری باشد ، دچار خسارات سنگینی می شود . اغلـب مـسئولان امـور شهری و مهندسان از عواقب چنین پدیده هایی غافل و نا آگاه ند و بیشتر از استحکامات زیربنـایی اسـت کـه معمولاً مهندسان در نظر می گیرند و به کار می برند .

9ـ کاربرد نقش آب و هوا در طرحهای شهرسازی و معماری

الف ـ اهمیت مقاومت مصالح ساختمانی در فعالیت های عمرانی و شهرسازی :

1 .بطورکلی یک ساختمان می باید برای مقابله و مقاومت در برابر نیروهای حاصـل از عناصـر و عوامـل آب و هوایی (نظیر نوسانات درجه حرارت ، رطوبت ، بارندگی ، بـار سـنگین بـرف و یـخ و نیـروی بـاد و فـشار ) طراحی شود . درجه حرارت یکی از مهمترین عناصر آب و هوایی است که باید در احداث ساختمان مـورد توجه قرار گیرد .

2 .درجه حرارت زیاد در عرضهای پایین اثر نامطلوبی بر روی بامهای آسفال ته و یا قیر اندود شده برجـای مـی گذارد . زیرا حرارت بام ها یا جاده های قیرریزی شده که در معرض آفتاب شدید قرار مـی گیرنـد گـاه بـه 130 تا 140 درجه فارنهایت می رسد . این مسأله ضمن افزایش گرمای فضای داخل بنا ممکن است باعث ذوب و جاری شدن قیر در سطح بام گردد .

3 .باد نیز همانند سایر عوامل اقلیمی یک فشار و نیروی مستقیم را به تمام ساختمان ها و سازه های واقع در مسیرش اعمال می کند . لذا باید حداکثر سرعت با دو فشار مورد انتظار را در طراحی ساختمان ، برج ها و پلها در نظر گرفت .

10ـ نقش پوشش گیاهی در کاهش انرژی مصرفی ساختمان ها

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که پوشش گیاهی چگونه می تواند در کاهش انرژی مـصرفی ساختمان ها و در نتیجه افزایش کیفیت هوا مؤثر باشند ؟

این اثرات به سه روش زیر صورت می گیرد :

1 .کاهش تابش آفتاب از طریق ایجاد سایه

2 .تغییر جهت و کاهش سرعت باد

3 .تعدیل دمای محیط از طریق تبخیر و تعرق

نتایج مطالعات نشان می دهد که 60 تا 70 درصد انرژی گرمایی کـه گیـاه جـذب مـی کنـد صـرف تبخیر و تعرق می شود . این پدیده می تواند دمای سطوح ساختمان ها و نیاز به انرژی سرمایش ر ا به میـزان 17 %کاهش دهد .

مطالعات انجام شده در کشورهای غربی نشان می دهد با ایجاد پوشش درختی ، دمای هوای تابستان را در محدوده مورد نظر حدود 7/0 درجه سانتی گراد کاهش می دهد . این کاهش دما ناشی از تأثیر پوشـش گیاهی بر ضریب حرارتی می باشد .

11ـ توانائیهای پوشش گیاهی در جهت کاهش آلودگی هوا

بهترین محل برای جذب رسوب غبار هواست .

- درختان نیز در جذب دوده هوا نیز نقش مؤثری دارند .

- نواری از پوشش گیاهی 50 تا 100 متر درجه حرارت هوا را بین 3 تا 4 درجه نسبت به مرکز شهر کـاهش میزان سرب بویژه در حاشیه جاده ها و شاهراه ها . نقش مؤثری دارند .

فروش کاشی سنتی

©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط