مقاله ها
1403/04/19
نویسنده : مهدی شفقتی ، رحیم سرور ، نادر صنوبر

روشنایی : توصیه می گردد در اماکن ضروری و یا در سرویس های بهداشتی و یا در فـضاهائی کـه امکـان حضور مداوم در آنجا وجود ندارد از حس گر روشنایی استفاده کنید که بـدون نیـاز بـه لمـس کلیـد بـرق در صورت حضور مراجعین چراغ به طور خودکار روشن شده و با عدم حضور فرد خود به خود خاموش می شود

فروش کاشی سنتی در تهران


آیا می دانید امـروزه در کـشورهای پیـشرفته و حتـی در کـشورهای جهـان سـوم هماننـد چـین از تکنولوژی سازگار با محیط زیست در امر مسکن بهره می جویند ؟ به عنوان مثال می توان از الیاف گیاهی در بتن به ویژه برای تولید ورق شیروانی استفاده نمود . همچنـین اسـتفاده از ضـایعات صـنعتی و کـشاورزی در تولید مصالح ساختمانی نیز در سالهای اخیر قرار گرفته است .

و یا اینکه از تکنولوژی بازیافت مصالح ساختمانی که مورد توجه پاره ای از کشورها قرار گرفته استفاده نمود .

5ـ نقش شهرها در گسترش آلودگیهای زیست محیطی

آیا می دانید با گسترش شهرها باروند امروزین خود چه اثرات تخریبی بر محیط زیست وارد می آورد؟

ـ باعث پیدایش جزایر حرارتی در مراکز شهرها می شود .

ـ شهرها آب و هوای محیط خود را به اشکال مختلف تحت شعاع قرار می دهند .

ـ موجب آلودگی هوا عمدتاً از طریق وسائط نقلیه موتوری حاصل می شود .

ـ موجب آلودگی صوتی می گردد .

ـ باعث آلودگی منابع آبی نیز می گردد .

ـ عدم ماندگاری محیطی :

در گذشته بناها تا مدتهای مدید حتی تا قرنها باقی می ماندند ولی امروزه دوام بناها حداکثر به یـک ربع قرن می رسد .

ـ عدم قابلیت کنترل تغییرات :

شهرهای قدیمی بتدریج رشد و توسعه پیدا می کردند و آهنگ تغییرات در آنها بسیار کند و ارگانیک بود ولی امروزه روند تغییرات شتابزده بدون کنترل و همراه با بی نظمی می باشد .

6ـ حفظ محیط زیست از طریق انتخاب بهینه کاربریهای شهری

آیا می دانید کاربریهای شهری در صورت انتخاب بهینه و خارج از وضعیت فعلی چه اثرات مثبتـی در محـیط زیست شهری خود به وجود می آورد ؟

در همین راستا در توزیع بهینه زیست محیطی کاربریهای شهری سه عامل بیش از همه نقش دارند :

1 .تعیین مناسب ترین محل استقرار برای هر یک از کاربریهای دخیل در برنامه ریزی .

2 .چگونگی نظم فضایی و روابط متقابل کاربریها نسبت به یکدیگر

3 .آثار زیست محیطی ناشی از استقرار کاربریها بر محیط

7ـ حفظ محیط زیست از طریق مکان یابی بهینه فضا :

آیا تاکنون به این موضوع پرداخته اید که شرایط و ویژگیها عوامل محیطی و طبیعی یک از معمترین عوامل مؤثر در پیدایش شکل گیری فضاهای شهری و تداوم حیات آنها به شمار می روند از جمله این عوامـل می توان به : مختصات موقعیت و حدود جغرافیایی ـ توپوگرافیک ـ زمین شناسی ـ ژئومورفولوژی آب و هوا ـ منابع آبی ـ پوشش گیاهی اشاره کرد .©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط