مقاله ها
1403/04/18
نویسنده : مهدی شفقتی ، رحیم سرور ، نادر صنوبر

وضعیت قرارگیری اتاقها :

- اتاقهای نشیمن پذیرایی و اتاقهایی که از آنها بیشتر استفاده می شود در طـرف جنـوب سـاختمان تعریـف کنیم و بقیه فضاها را در قسمت شمال قرار دهیم .

- می توانیم سقف را تا ارتفاع 70/2 پایین بیاوریم این کار باعث می شود کـه انـرژی کمتـری در سـاختمان مصرف شود . از نور طبیعی خورشید استفاده بیـشتری گـردد . همچنـین در زمـستان حـداکثر بهـره را از گرمای خورشید ببریم .

ابعاد و اندازه محل قرارگیری پنجره ها :

پنجره ها از نظر صرفه جویی انرژی نقش حساسی دارند چرا که حدود 30 درصـد از تلفـات حرارتـی ساختمان ها از پنجره ها صورت می گیرد .

- دو جداره کردن شیشه پنجره ها : از جمله امتیازات آن ، کاهش اتلاف انرژی ـ اجازه ورود نور و گرمای خورشید در فصل زمستان ـ جلوگیری از ورود سر و صدا به داخل ساختمان ـ حذف بخارگیری در فـصول سرد سال .

- استفاده از عایقهای ویژه پنجره که بصورت برچسب های شفاف ساخته می شوند . از جملـه امتیـازات آن : کاهش ورود گرما در تابستان تا 80 درصد .

- پرده ها : نصب پرده های کاملاً چین دار که پنجره را کاملاً بپوشاند .

- اندازه و جای قرارگیری پنجره ها :

از جمله امتیازات آن :

ـ حتی الامکان قرارگیری آنها در سمت جنوب ساختمان .

ـ خودداری از ایجاد هرگونه مانع بر سر راه ورود نور و گرمای خورشید در سمت جنوب ساختمان .

ـ خودداری از نصب پنجره درجهت غرب ساختمان.

ـ کم بودن پنجره ها در سمت شرق ساختمان .

ـ کوچک بودن پنجره ها در سمت شمال ساختمان .

این کار باعث می شود :

ـ از ورود گرما در فصل تابستان کاهش یابد .

ـ از اتلاف حرارت در فصل تابستان جلوگیری می کند .

ـ استفاده بیشتر از نور طبیعی می گردد .

- به منظور ایجاد کوران هوا از پنجره هایی استفاده کنیم که تا حداکثر باز شود .

- ابعاد پنجره : با توجه به زوایه تابش آفتاب در فاصله عرضهای جغرافیایی 25 تـا 40 درجـه عـرض شـمالی ابعاد ارتفاعی پنجره ها تنظیم می گردد . در عرضهای پایین ارتفاع پنجره زیاد و در عرضهای میانی کـشور ارتفاع پنجره بصورت چهارگوش یا مربع .

- استفاده از سایبان : آیا به این نکته فکر کردند که تعبیه سایبان به ویژه سایبان قابل تنظیم چـه نقـشی در ساختمان دارند .

ـ کاهش ورود گرما و نورخورشید در فصل تابستان .

ـ استفاده از گرما و نورخورشید در فصل زمستان .

- سیستم های گرمایشی : آیا می دانید حدود 70 درصد مصرف انرژی در منازل صرف گرمایش مـی شـود . اتخاذ تمهیدات مناسب بشرح ذیل به میزان قابل ملاحظه ای مصرف سوخت و انـرژی در سـاختمان را تـا 40 %کاهش می دهد :

ـ کاهش دادن محدوده گرمایش ساختمان .

ـ استفاده از ترموستات به منظور تنظیم و کنترل دمای داخلی ساختمان .

ـ استفاده از وسایل گرم کننده با اندازه متناسب .

ـ بکارگیری از تنظیم کننده زمانی در سیستم گرمایش منزل .

ـ استفاده از پنکه های سقفی که در ارتفاع مناسب نصب می شوند . می توانند هوای گرم را که به طرف بـالا

رفته به گردش درآورده و آن را دوباره به سمت پایین هدایت کنند .

در کشورهای پیشرفته با انجام این روش تا 10 درصد در هزینه های گرمایش صرفه جویی می شود .

ـ عایق بندی کانالهای انتقال هوا .

ـ عایق کاری دیوارها سقفها و حتی کف منزل .

ـ درزگیری منافذ عناصر ساختمانی .

ـ ناحیه بندی مصرفی فضاهای داخل منزل

ـ عایقکاری : آیا می دانید عایقکاری سقف ها ، مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را بین 35

تا 45 درصد کاهش می دهد؟!

عایقکاری دیوارهای خارجی ، مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حـدود 15 درصـد کـاهش می دهد . برای گرمایش و سرمایش ساختمان را در حدود 15 درصد کاهش میدهد .

عایقکاری کف ساختمان مصرف انرژی را در زمستان 5 %کاهش می دهد . به کمک عایقکاری می تـوان یـک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنکتر نگه داشت .

ساخت کاشی مساجد

©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط