مقاله ها
1403/04/17
نویسنده : مهدی شفقتی ، رحیم سرور ، نادر صنوبر

امروزه روند رو به تزاید شهرنشینی و افزایش مصرف همواره محیط زیست طبیعی را مـورد تهـاجم و تخریب قرار داده است . امروزه این شعار که سیاست های زیست محیطی مخالف توسعه و پیشرفت و رفـاه یـک جامعـه مـی گردد کاملاً مردود شده است چرا که هرگونه پیشرفت (چه در بعد صنعت یا کـشاورزی و یـا خـدمات ) بـدون داشتن محیط زیست طبیعی سالم بوجود نمی آید .

2ـ ساخت و ساز بهینه و حفظ محیط زیست

قبل از اینکه به موضوع اصلی بحث بپردازیم به چند نکته مهم و حائز اهمیـت مـی پـردازیم و اینکـه چرا و به چه دلیل محیط زیست طبیعی خود را تخریب و از بین می بریم .

- آیا می دانید سرانه زیربنای واحدهای مسکونی در ایران چند برابر کشور ژاپن است ؟!

- آیا می دانید مقدار مصالح مازاد مصرف مصرف شده در سـاختمان بـین 3 تـا 5 برابـر حـد نیـاز اسـت ؟! و طبیعتاً نخاله های ساختمانی تولید شده نیز چنین می باشد .

- آیا می دانید مصرف سوخت حرارتی در کشور بسیار بالاست و خانه هـای سـاخته شـده معـادل سـه برابـر کشورهای پیشرفته دفع حرارتی دارند ؟

- آیا می دانید سیستم تأسیسات و لوله کشی استفاد ه شده در منازل مسکونی بسیار ضـعیف و عقـب افتـاده می باشد و بعضاً هر 5 سال یکبار باید اساساً تعویض و یا تعمیر شود؟!

کاشی هفت رنگی حسینیه

3ـ جایگاه بخش ساختمان و مسکن در مصرف انرژی

- در بین بخش های مختلف اقتصادی کشور در امر صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از ضایعات آن بایستی به کدام بخش توجه کرد ؟ و چه تلاشی را به عمل آورد؟

3ـ1ـ صرفه جویی انرژی مصرفی در ساختمان :

تدابیری که طراحان در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی بکار می برند بایـستی متناسـب بـا شـرایط ذیـل باشد :

1 .نحوه انتخاب زمین مناسب

زمینی که دسترسی مناسبی به آفتاب زمستان داشته باشد .

2 .مطالح ساختمانی

- آیا می دانید استفاده از مصالح ساختمانی مناسب تأثیر فراوانی بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان دارد ؟ استفاده از مصالح سنگین که ظرفیت حرارتی بالا دارند مانند بتن و آجر باعث می شـود پایـداری حرارتـی خانه افزایش یابد . یعنی با تغییر دمای هوای بیرون هوای داخل زیاد سرد یا گرم نشود .

- آیا تاکنون به فکر استفاده مجدد (بازیافت) از مصالح ساختمانی افتاده اند ؟ به عنوان مثال کاربرد ملاتهایی که امکان بازیافت آسانتر آجر را ممکن سازد

- آیا از مصالح ساختمانی که در حال حاضر استفاده می کنیم به منظور ا فزایش کیفیت و دوام طولانی و نیـز نحوه استفاده بهینه از آن به فکر و اندیشه افتاده ایم ؟

کاشی چهره

©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط