مقاله ها
1403/04/16
نویسنده : عجم

در نـام گـذاری باید فرهنگ سازی نهفته باشد برای کشور کهنی مثل ایران بهتر است از اسامی تاریخـی، اصـیل و کهـن ایرانـی و اسـلامی استفاده شود و نامها ریشه دار و فرهنگ ساز را انتخاب کنیم نامهـای گـل و گـیاهان نباید جزء اولویتهای ما باشد مثلا اگر نام طبرستان را برای استان گلستان برمی گزیدیم به مراتب از نام گلستان که یاد آور قرارداد ننگین گلستان است بهتر بود . اخیرًا مشاهده می شود که برای کوچه ها ، خیابانها و برجهای مسکونی بجای نامهای تکراری گل و گیاهان از نامهای شهرها و اماکـن جغرافیایـی کهـن ایـران و با نامهای ایرانی با تلفظ یونانی ورومی ، مانند پرس گالری یا آزیتا که لاتین شده کلمه های پارسی قدیم، پارس و آزاتا (آزاده) است استفاده می شود.

دریـای خزر در طول تاریخ به اسامی گوناگونی نامیده شده که از میان آنها اسامی گرفته شده از دو قوم " کاسپ " و " خزر " به دلیل تأثیراتی که این دو قوم بر تاریخ و جغرافیای پیرامون خود داشتند بیشتر از همـه مـتداول شـده اسـت البته نام کاسپ از قدمت و اصالت بیشتری برخوردار است و کاسپها هم عصر مادهـا بـوده اند و یکی از اقوام ایرانی بوده اند . اگرچه نامهایی مانند بحر عجم بحر فارس و بحر دیلمان و طبرسـتان از شـهرت برخوردار بوده اند ولی امروزه در نزد اروپائیان به " دریای کاسپین"، در بین اعراب " بحر قروین و بحر خزر " و در فارسی به " دریای مازندران ، دریای شمال و خزر " شهرت دارد.

اگر قرار باشد ازمیان اسامی غیر معروف نامی را که به منافع و ارزشهای جامعه ایرانی بیشتر نزدیک است انـتخاب کنیم بهتر است نام دریای عجم و یا دریاچه فارسی را انتخاب نماییم . درست است که قوم خزر و کاسـپ هـردو قـرنها اسـت که از میان رفته اند و امروزه هیچگونه حضوری ندارند ولی این دلیل نمی شـود کـه مـا یـک نـام مسـتمر تاریخی را تغیر دهیم و ما نباید همان خیانت و سرقت تاریخی وخطای فاحشـی کـه اسـتعمار و بعضـی از عوامـل مزدور محلی آنها در مورد خلیج فارس انجام دادند را مرتکب شـویم. ادب و عقلانیـت به ما حکم می کند که از نام تاریخی خزر و کاسپین تبعیت نمایم حتی اگر چه بویـژه قـوم خـزر علـیه مسلمانان به نبرد پرداختند و آیینی غیر از آیین ما داشتند و هرچند این دو نام مطـابق با منافع و ارزشهای ما نیست ولی ما باید با این کار به جهانیان و اعراب یاد بدهیم که میراثهای تاریخـی و نامهایـی که اجداد باستانی و نسلهای کهن انتخاب نموده اند را نباید به خا طر اغراض سیاسی تخریـب و سرقت نمود. دفاع از نام خلیج فارس نیز نه بدلیل هم اسمی با ایرانیان است بلکه صرفًا بدلیل قدمـت تاریخی و ارزشهای باستانی که بر آن مترتب است می باشد چه بسا اینکه از نظر شهرت و قدمت تاریخـی حتی اگر در منابع و اسناد تاریخی نام آن خلیج عربی م ی بود ادب حکم می کرد که ما ایرانیان همان اسم مشهور تاریخی را حفظ می کردیم.

1 -اگـرچه مازندران در ادبیات ایران از قدمت برخوردار است ولی از آنجا که سابقه ای از این نام در تاریخ و ادبیات سایر کشورهای حاشیه دریا وجود ندارد لذا برای تبعیت از مصوبات کنفرانس یکسان سـازی اسـامی جغرافیایی سازمان ملل ، ایران اصراری بر کاربرد بین المللی نام مازندران ندارد و نام تاریخی خزر و کاسپین را برسمیت می شناسد.

2 -در مـورد خلـیج فارس از آنجا که این یگانه نام در طول 3هزار سال بطور مستمر در تمام جهان مـورد اسـتفاده بـوده اسـت از همـه دولـتها، سـازم انهای بین المللی و همه نویسندگان، روشنفکران میخواهیم که از کسانی که بخاطر دریافت پول به تخریب این نام اقدام می کنند تبعیت ننموده و به حکم ادب و احترام به میراث اجدادی خود نام این آبراه را بطور کامل و صحیح بکار برند.

بـه دلـیل صـرف هزیـنه های کلان و پرداخت رشوه های انبوه به مدیران بعضی از رسانه های گروهی و بدلـیل حجـم گسـترده تبلیغات کشورهای عربی، در سالهای اخیر بسیاری ار اطلسها، دایره المعارف ها و لغـت نامـه هـا خلیج فارس و خلیج عربی را بطور هم زمان با هم و یا فقط کلمه خلیج و یا خلیج عربی بکـار برده اند و اخیرًا نیز رسانه های گروهی جهان فقط کلمه خلیج بکار می برند. و این یعنی دفن و به خـاک سـپاری نام تاریخی خلیج فارس. تقریبًا تمام کتب و مقالاتی که از زبانهای زنده دنیا به زبان عربی تـرجمه مـی شـوند بدون رعایت اصول مالکیت معنوی کلمه خلیج فارس در ترجمه عربی به خلیج عربی حـک می شود که این سرقت علمی و تاریخی باعث زوال تدریجی نام خلیج فارس خواهد شد . متاسفانه سـفارتخانه های ما و سایر ایرانیانی که در خارج هستند در این موارد و مواردی که سرقت ادبی محسوب مـی شـود بـا حساسـیت و حمیـت بـرخورد نکـرده انـد . صـدا و سـیما، مطـبوعات، روشنفکران ، علما و دانشـمندان مـا، دانشـجویان مـا و مقامـات ما در این مورد سکوت ذلت باری داشته اند و این اجازه را به اسـتعمار و عوامـل محلـی آن دادنـد تا به تخریب این میراث تاریخی که یاد آور گذشته پر افتخار تمدن باسـتانی مـنطقه بود بپردازند بدلیل وجود مشکلات اساسی تری مانند جنگ تحمیل ی 8 ساله و پاره ای مشـکلات اقتصـادی و خصـومت قدرتهای بزرگ در ایران بسیاری از کارهایی که در این رابطه باید انجام مـی گرفته است، متاسفانه یا اصلا انجام نگرفته و یا در حد ضعیف و در ابعاد محدود و با رعایت ملاحظه نرنجاندن سارقان و تخریب کنندگان این نام بوده است. در حالیکه عده ای عقیده دارند که اگر مقامات ما باحمیت و شجاعت رفتار نموده و مثلا وزارتخارجه تهدید به فراخوانی سفرای خود از اینگونه کشورها می کرد و یا ریاست جمهوری رسمًا طی پیامی از همتایان خود خواستار رعایت این نام تاریخی می شد و اگر ایـن نـام مدافعـان عاقلانـه ای مـی داشـت قطعًا استعمار و عوامل محلی آن تا این حد نسبت به تخریب هویت تاریخی ما گستاخانه عمل نمی کردند. در عین حال با رعایت همه این موارد انتظار داریم مقامات مـا بهـوش آیـند کمـی از دعواهای جناحی بکاهند و زره ای هم به فکر دفاع از هویت و ریشه های خود باشـند و حداقل مواردی از قبیل مسائل ذیل که برای حفظ این نام قابل اجرا است را عملی سازند و آنرا به عنوان یک پروژه ملی در سر لوحه امور قرار دهند:

1 -تهـیه دفـاع نامه ای جامع و کامل در خصوص نام خلیج فارس به دو زبان عربی و انگلیسی و ارسال آن بـه تمامـی سـازمانهای بیـن الملل ی و از جمله کنفرانس یکسانسازی اسامی جغرافیایی سازمان ملل ، موسسات کارتوگرافی و انتشاراتی مشهور جهان و درخواست برای قرائت و کتابت صحیح این نام

- نام گذاری تعدادی از بلوارها و میادین اصلی شهرهای بزرگ ، نام تعدادی از کشتی ها ، زیر دریایی ها، تعـدادی از دانشـگاهها و دبیرسـتانها و فرسـتنده هـای تلویزیونی، ورزشگاهها، فروشگاه ها، فرودگاه ها و شرکتها به نام خلیج فارس پرشن گلف ، سینوس پرسیکوس و دریای پارس

- برگـزاری المپـیاد بیـن المللـی دوسـالانه دانشجویی در رشته های تاریخ و جغرافیا و اقیانوس شناسی تحت نام ” المپیاد خلیج فارس

- نـام گـذاری یکی از روزهای مهم بویژه روز 1 دیماه 1369حمله آمریکا و متحدانش به عراق به نـام روز خلیج فارس در این روز 3000 بار کلمه خلیج فارس در رسانه های گروهی تکرار شده است هـیچگاه قـبل و بعد از این روز این نام تا این حد تکرار نشده و بعداً متاسفانه به و اژه خلیج تغیر نام پیدا کرده است.

- چاپ تمبر بین المللی با نام خلیج فارس.

- برپایـی غـرفه ای در نمایشـگاه بیـن المللـی تهران در ایام نمایشگاه تحت عنوان غرفه صنایع دستی و ابزارهای صیادی در خلیج فارس، این غرفه می تواند با نقشه های تاریخی خلیج فارس تزئین گردد.

- نظـر بـه ایـنکه بعضی شرکتهای خصوصی ایرانی در نقشه ها و برشورهای تبلیغی خود خلیج فارس را بـدون نام ترسیم می کنند باید طی بخش نامه ای جلو این اقدام غیر مسئولانه گرفته شده و هیچ نقشه ای در ایران نباید بدون درج کامل نام خلیج فارس به فارسی و لاتین توزیع شود.

- برگـزاری مسـابقه صـنایع دسـتی ( قالی،گلـیم و جـاجم بافی )خلیج فارس و اعطای جایزه به بهترین صـنایعی کـه خلیج فارس را ترسیم کرده باشند و یا نقشه های جهان مربوط به یونانیان را بصورت قالی بافته باشند

- برپایـی نمایشـگاه سـالانه اسناد و نقشه های تاریخی خلیج فارس در دفتر مطالع ات وزارت خارجه هر سال به مدت 20 .

- نظـر به اینکه در کشورهای عربی ماهنامه هایی تحت عنوان تحقیقات علمی خلیج عربی و یا باستان شناسـی و بیولوجی در خلیج عربی منتشر می شود لازم است که وزارت ارشاد از ماهنامه های علمی که در ارتباط با محیط زیست و یا مسائل و موج ودات دریایی هستند بخواهد که پسوند های همانند ”خلیج فـارس، دریای پارس، پرشن گلف ، سینوس پرسیکوس ویا وازه های مشابه استفاده کنند . اینها بخشی از اقدامـات عملـی اسـت کـه می توان انجام داد هر یک از امور فوق را وزارتخانه و یا سازمان مربوطه می توانـد انجـام دهـد و هماهنگی این امر می تواند به کمیته یکسان سازی اسامی در سازمان نقشه برداری واگذار گردد تا با کمک سازمانهای دولتی ذیربط به این امور بپردازد.

کاشی مراکشی

©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط