کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  مدجنان و نقش آنان در هنر و معماری اسپانیای سده های میانه
مدجنان و نقش آنان در هنر و معماری اسپانیای سده های میانه
 
مقاله حاضر که بر اساس روش کتابخانه ای تدوین شده ضمن معرفی مدجنان به نقش آنان در حیات هنری جامعه اسپانیای سده های میانه پرداخته است. در واقع گوشه هایی از تعامل هایی که بین دو تمدن اسلام و مسیحیت در شبه جزیره ایبریا رخ داده . به تصویر می کشد. این پژوهش خاطرنشان کرده که مد جنان در زمینه معماری و سایر هنرها اهتمام می ورزیدند تا به گونه ای میراث اسلامی را با طرح های مسیحی با هم درآمیزند و الگوهایی پدید آورند که متناسب با مقتضیات زمان باشد تا حمایت اشراف و حاکمان مسیحی را جلب نمایند. گرچه شروع این هنر توسط مد جنان به منظور حفظ الگوهای اسلام در قلمرو مسیحی بوده است اما با گذشت زمان به عنوان سبکی صرفا بومی شناخته شد نگارنده نشان می دهد که به طور کلی در هنر و معماری مدجن مصالح ارزان بیشتر از مواد گران قیمت به کار می رفته است همچنین یادآور شده که مسیحیان حاکم به رغم مخالفت با هویت دینی اقلیت های مسلمان‘ هیچگاه از مهارت های هنری آنان غافل نبوده و به بهره برداری از توانایی های مد جنان پرداخته اند و از این رهگذر آنان سهم در خور توجهی در توسعه سنت های هنری اسپانیا داشته اند. 

1398/06/30
بالا