کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  مدیریت فوتبال
مدیریت فوتبال
 

آموزه هایی از مدیریت فوتبال
جاذبه های فوق العاده و صحنه های مهیج، به همراه تخلیه انرژی، فوتبال را به پر آوازه ترین ورزش در سطح دنیا بدل کرده است که از لحاظ بیننده و طرفدار به تنهایی با تمامی ورزشهای جهان برابری می کند . از لحاظ تجارت کمتر از تجارت اسلحه و مـــواد مخدر نیست و از لحاظ سیاســی می تواند حکومتها را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابـراین سرمایه های جهانی به شدت این بازی مهیج را درحیطه خود دارد واین بـازی به ظاهر ساده ، قـاعدتا از یک مدیریت بسیار قوی در سطح جهان برخوردار است و می توان از این بستر عظیم، آموزه‌هــای بس گران سنگی به شرح زیر طی 11 مورد (‌برگرفته از 11 مرد میدان‌) آموخت و همه شـرکتها و مـــوسسات تجاری و غیره می توانند با به کار گیری آن به موفقیتهای شگرفی دست یابند.
1 - کار گروهی : حرکت جمعی و هماهنگ هر تیم ، نمادی از کل جامعه است. به طوری که هر چقدر تیمی کار گروهی اش قوی تر و منسجم تر باشد، احتمال پیروزیش بیشتر است . در بازی حــرفه ای ، تکــروی و فرد گرایی جایگاهی ندارد و تیم تکرو به فنا می رود و تیمی می تواند پیروز میدان باشد که فرد در خدمـــت جمع وبرای جمع حرکت کند. درمسابقات جهانی فوتبال همه آمده اند که پیروز شوند وبه تولید کنندگانی می مانند که آنها نیز تولید می کنند تا کالای خود را بفروش برسانند .اما آنان که منسجم تر عمل کرده و با تبعیت از قانون حرکت جمعی حرکت می کنند می توانند موفق شوند.
-2 اعتماد به نفس: خویش باوری هر فرد به پیروزی تیم کمک شایانی می کند. آنان که خود را باور دارند می توانند دردل شب سیاهی ها را بشکافند و آسمانها را در نوردند. اعتماد به نفس، فرد را به رویین تن تبدیل می کند که در مقابل همه ناملایمات و شرایط حاد، همواره رو به جلو حرکت می کند . تیمهای نه چندان مــطرح با داشتن اعتماد به نفس و تبعیت از منطق حاکم بر بازی و نه احساسی گری ،درمقاطعی توانسته‌اند جـایگاه مهمی در صحنه بازی کسب و تیمهای مطرح قبلی را از میدان به در کنند. ضمن اینکه دو دلیل همیشه عامل پیروزی آنان بوده است . 
دلیل اول مثبت اندیشی ، باور خـــویشتن به بهینه بودن وتـوانمند بــودن ودلیل دوم احساس خود بــزرگ بینی تیمهای قدر که بازی تیم مقابل را درست ارزیابی نکرده واعتماد به نفس کاذبی برای خود درست کرده اند و در صحنه تولید نیز اینچنین ابهاماتی همیشه در حال رخ دادن است. به طوری که چه بسا شـرکتهای بـزرگ که یک شبه مضمحل شده وبرعکس شرکتهای جوانی با اعتماد به نفس بالا، توانسته اند بازار آنان را به چنگ آورده، خود یکه تاز میدان شوند.
-3 جذب دانش فنی جهانی: فرآیند تولید علم و دانش، جهانی است ومحصول کل جهان است، به عبارتی برآیند تلاش هـزاران هزارنفرمتخصص ودانشمند در سراسر گیتی، دانش بشری را رقم می زند و ازطریق رسانه‌ها واخیرا اینترنت بصورت
شبکه ها ی عصبی سراسری در جهان با یکدیگردرارتباط هستند. هیچ کشوری قادرنیست ره صد ساله دیگران را یک شبه به تنهایی بپیماید . باید از طریق ارتباطات از این خوان، به تناسب و ظرفیت خود برداشت کرد . علم فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست .به طوری که هر تیمی باید از دانش جهانی و تکنیکهای آن، بـرای پرورش خود استفاده برد و آنرا به خدمت گرفته ،از تجربیات دیگران استفاده کند. به طوری که مــربیهای برجسته جــهان پس از جذب به تیم های دیگر،تحول عظیمی دراعضای تیم به وجود می آورند چون اندوخته های دانش جهانی را به آنان منتقل مــی کنند و این درهم آمیختگی برای همه کمپانی‌ها و شرکتها نیزصادق است، بطوریکه شرکتهای بزرگ ازطریق ادغام،جذب نیرو و سرمایه‌های دیگر و کسب دانش فنی می‌توانند نقطه عطفی درروند پیشرفت خود به وجود آورنـد و این جذب را بسان خون تازه وجدید در رگهای شرکتها به جریان در آورند .
-4 مربی ، سازماندهی: همان طور که در قسمت قبلی گفته شد پس از جذب و به خدمت گرفتن دانش فنی از طریق مربی ، همیشه تحولی عظیم در تیم ها به وجود آمده است.مربی، سازمانده نیرومندو قوی است که با به کار گیری و استفاده بهینه از نیروهای خود،بهترین آرایش تیمی را در مصاف با تیم مقابل به وجود می آورد. و بجاست که کمپانی ها و شرکتها نیزمدیرانی به این سبک و سیاق داشته باشند و شرکتهای این چنینی قادرنددر دریای پر تلاطم ،کشتی خود را به سرمنزل مقصودبرسانند.
-5 سرعت: تیم های طراز اول جهان از لحاظ داشتن سرعت بی نظیرند و همواره در لحظات سرنوشت ساز، سرعت یکی از پارامترهای اساسی در پیروزی یا شکست یک تیم بوده است. بازیکنان حرفه ای با سرعت بـالا و تکنیک مناسب آن قادرند روند رقابتها را تغییر دهند . دیر هنگام تصمیمی را گرفتن ، لحظه ای غافل شدن،یک حـــرکت نابجا، کندی عمل، مسیر زندگی را عوض می کند. بنابراین در شرکتهای بزرگ همانند یک تیم فوتبال باید تصمیمات به سرعت برق و باد گرفته شود. و این سخن سخیفانه به فراموشی بسپاریم و بگوئیم زمان، مشکلات را حل خــواهد کرد.
چون زمان، مشکلی را بدون تصمیم حل نمی کند بلکه آن را دیگرگون می کند.
-6 فراز و فرود ستاره ها: معدود ستارگانی که از بین چند میلیارد انسان رشد می کنند و به مرحله ای می رسند که می توانند شادی یا غم آدمیان را رقم بزنند، عمر بسیار محدودی دارند و به همان سرعت که به ستاره ای بـی بدیل تبدیل مــی شوند می توانند در مدت کوتاهی به ضد ستاره بدل شوند. مردی که امروزدر میدان برایش اشک مـی ریزند و هلهله وشادی بپا می دارند، فردای نه چندان دور، درصورت کنار نکشیدن خود ازصحنه، جایی در یادها ندارد. مـدیری که امروز تئوریها و اندیشه های بلندش راهگشای هزاران معبر بسته است، قبل از فرود از نقطه اوج ،باید از کار اجرایی کنار رود. درس بس سنگینی را کـه همگان باید بیاموزند این است که قهرمانان قبل از تبدیل به ضد قهرمــان ، باید صحنه را برای دیگران خالی کنند و در کنار، به مشاوره بپردازند وگرنه فردا برایشان بسیار دیر می شود.
-7 مدیریت زمان: یکی از بحثهای اساسی در بازی فوتبال ، مدیریت زمان است که همان برنامه ریزی صحیح و میلی متری را شامل می شود. در صحنه نبرد بازیکن حرفه‌ای وقت خود را به دقیقه وثانیه تبدیل و انرژی خودرا تقسیم می کند.
آنها به درستی می دانند که چه در پیش رودارند و چطور باید خود را مهیای نبـردی سنگین کنند ، و آنــانی که خودرا به یکباره به آب و آتش می زنند در اواسط راه می مانند، امارهروان واقعی با تشخیص درست، با همـان انرژی که شروع کرده اند راه را به پایان می رسانند، و این تقسیم بندی، الگوی بسیار مناسبی برای همه ارکان زندگی مـی‌باشد، چنانچه مـدیری که بیش از حد خود را در کارزار روزانه خسته نماید، بسان همان قهرمــانی است که در میان راه از فـــرط خستگی وا می ماندو دیگرتوان کار فکری و جسمی از او سلب می شود . نه می توان سراسربـازی را دویـد و نه می‌توان از سراسر زندگی فقط لذت استراحت را برد‌.
-8 شکار موقعیتها ، امید به زندگی: در این بازی همه آمده اند که بهترین موقعیت را از آن خود بسازند ، اما چرا یک تیم می تواند و تیم دیگری نمی تواند. آنان که هوشیار‌ترند، می توانند روزنــه های نفوذ را بیابند و از معبرهـای غیر قـابل ورود به آسانی راه خود را پیدا کنند‌. چه بسا دراوج ناباوری به یک دفعه ورق برمی گردد و همه چیز زیرورو می شود . این پدیده برای همه قابل رخ دادن است و استثناء بردار هم نیست . در بازی فوتبال یک تیم آفریقائی به مرحله نهائی می رسد و یا ازنقطه ای نا آشنا فردی به پا می خیزد وجهانی را تغییر می دهد، بنابراین همه چیز شدنی است و هرامرغیرقابل پیش بینی قابل رخ دادن است.
-9 کادر سازی: یکی دیگر از ویژگیهای فوتبال کادر سازی همیشگی آن است، به طوری که همواره باید نفرات جوان و خلاق جایگزین ستاره ها ی دیروزی شوند و ساختن کادرهای جدید مستلزم برنامه ریزی دقیق است، به طوری که باید در مجموعه، تعدادی جذب و از بین آنها کادر های اصلی ساخته و پرداخته شوند و این عمل باید بصورت مداوم ، پیوسته و همیشگی در آید و هر گونه کوتاهی در آن خسارات جبران ناپذیری بوجود می آورد .
ساختن کادر های حرفه ای در مدیریت همه واحدها یکی از اساسی ترین کارها است و شاید بتوان گفت سنگ بنای اصلی هر واحد، منوط به کادر سازی مداوم آن است. و بجاست که یاد آورشویم کمپانی‌های مطرح جهان از طریق جذب دانش آموزان و دانش جویان نخبه، آینده خود را تامین می کنند.
-10 ایثار گری ،جمع گرایی: درس دیگر این است که دراین بازی تیمی، فرد گرایی جایگاهی ندارد. هرچند ازبرآیند حرکات فردی، تیم می تواند به موفقیت دست پیدا کند، اما فرد باید در خدمت جمع عمل نماید و تابعی از کل حرکت تیم باشد . درصحنه زندگانی نیز فرد تکرو باید خودرا هماهنگ با جامعه سازد. مدیران نیز ناگزیر به تبعیت از قانون جمع گرائـی هستند و باید در پناه جمع ایده های خود را شکل دهند و هر قسمت کاری را به دیگری واگذار کند. در غیر این صورت در نبرد کار وزندگی حتما متوقف خواهند شد . اگر مدیران نیز تفکرات تکروانه داشته باشند، نه تنها سازمان خود را ازبین می برند بلکه خود را نیز بی اعتبار می‌سازند . چون دنیا بر مبنای کار کار شناسی دسته جمعی استوار است .
-11 رقبا: درآخرین فرازمی بایست به وجود رقبا درهمه زمینه ها ارج گذاشته شود. چه تصوردنیای بی رقیب، زیباییهای زندگی را از بین می برد. چون اصل تداوم کار و حیات بر مبنای رقابت تــوام با رفاقت بنا نهاده شده است. وجود رقیب در هر زمینه ای باعث رشد و تعالی هـــر پدیده ای می شود و همه فعالیتهای زندگی برای حفظ موفقیت و برتری یافتن به رقیب برنامه ریزی می شود. در دریا ی بزرگ تولید، هـر روز رقیبی سر ازآب بیرون آورد و فریاد مبارزه طلبی سر می دهد وآسایش را از رقبا سلب مـی کند.
رقبــا در حال فائق شدن برهمه چیز هستند. هیچ جریانی نباید دور از چشم بماند و از هیچ حرکتی نباید غافل مــاند‌. همه مستعد هستند و همه آماده اند و به تعبیری آمده اند که برد را از آن خود سازند‌. آنانی که توکل می کنند و با چشمانی باز به اطراف خود موشکافانه می نگرند و همه چیز را مد نظر قرار می دهند و از کار توام با فکر باز نمی مانند، پیروزان واقعی نبرد زندگی اند.

 
نویسنده: احمد شیرانی


کاشی سنتی کاشی سنتی کاشی نوشته مذهبی فروش کاشی مساجد کاشی نره کاشی مسجدی معماری سنتی چیست کاشی سنتی در تهران کاشی مذهبی کاشی سنتی ایرانی کاشی سنتی یزد کاشی معرق سنتی قیمت کاشی سنتی کاشی قدیمی سنتی طرح کاشی سنتی کاشی مسجد کاشی مساجد کاشی سر در خانه کاشی قدیمی سنتی طرح کاشی های سنتی ایرانی کاشی تزیینی سنتی فروش کاشی سنتی کاشی ایرانی سنتی کاشی طرح قدیمی کاشی طرح دار سنتی عکس کاشی سنتی زیر لعابی سنتی انواع کاشی سنتی کاشی رنگی سنتی مقنس کاشی های سنتی ایرانی سبک معماری مدیترانه ای کارگاه کاشی سازی طراحی نقوش سنتی ساخت کاشی سنتی معرق کاشی کاشی کاری مذهبی طرح کاشی مسجد مقرنس طرح های کاشی کاشی طرح اسپانیایی کاشی محراب کاشی کتیبه طراحی کاشی سنتی طرح کاشی قدیمی ایرانی تولید کاشی سنتی طراحی نقوش تزیینی کاشی زیر لعابی کاشی هفت رنگ مدرن کاشی کاری معرق کاشی قرانی کتیبه کاشی کاشی سنتی حوض تابلو کاشی سنتی کاشی حوض سنتی کاشی های رنگی سر در سنتی
1400/09/25
بالا