کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  معماری ساختمان و قوانین تشویقی در استفاده بهینه از انرژی
معماری ساختمان و قوانین تشویقی در استفاده بهینه از انرژی
 

معماری ساختمان و قوانین تشویقی در استفاده بهینه از انرژی

 

دکتر حسنقره نژاد

چکیده:

آدمی باکمک ابزار و با استفاده از تجربه ودانشی که در طول حیات پیچیده و طـولانی خـویش دربـاره ویژگیهـای مـواد

بدست آورده توانسته است آن موادرا ازدل زمین بیرون بکشد و طی فراین دی به آنچه که نیازداردتبـدیل کنـد . مـثلاً از

نفت پس از استخراج و پالایش آنچنان مواد گران قیمت بدست می آوردکه هریک بنوبه خوداز ضروریات اجتنابناپـذیر

زندگی ماشینی و صنعتی امروز بحساب میآید.

 

در این مقاله سخن از انرژی است. مادهای که از نظرتنوع، مقدار و از لحاظ منابع تامین و تهیه آن شایسته اسـت مصـرف

آن با حساسیت بیشتری مطمح نظرقرار بگیرد. اگرچه در فرآیند تغییرو تبدیل (زغال سنگ و نفت)، مواد حاصله آنچنان

ارزش افزودهای پیدا میکند که هریک به تنهایی از نظرارزش و نیاز روزمره بی همتا مـیشـوند، بلکـه از یـک سـمت در

پیشرفت موتور تمدن بشری به عنوان عامل مهم و مـؤثر انکارناپـذیر شـده، از سـمت دیگـرمحـدودیت هـای فیزیکـی و

پیآمدهای زیست محیطی ناشی از مصرف آن، نگرانی ودغدغههای ناراحت کنندهای را برای جوامـع ودسـت انـدرکاران

کشتی توسعه بوجودمیآورد. لذا جوامع صنعتی بعد از جنگ جهانی دومبه آرامی در صددتأمین انرژی به غیـراز منـابع

ذغال سنگ و نفت از منابع متعددو بخصوص انرژی هسته ای، خورشیدی و بادی برآمدند ودر ایـن راه موفقیتهـایی نیـز

کسب کردند. لکن در سال 1357 مسایل پیش آمده تحت عنوان بحران انرژی سرعت برنامه های تـأمین انـرژی از منـابع

متعددو تجدید شونده را بیشتر و برنامه صرفهجویی در مصرف آن را جهت کاهش هزینه ها، پیش روی دسـتانـدرکاران

قرارداد. اهم این عوامل عبارت بودند از:

 

1 -افزایش منطقی قیمت نفت از طرف صادر کنندگان آن در برابر افزایش مستقیم و غیـرمسـتقیم فـرآورده هـای

حاصل از نفت از سوی صادرکنندگان آن.

 

2 -خطر آلودگی محیط زیست توسط فعالیت نیروگاههای هستهای در ضمن تولید انرژی، بروز سـانحه در نیروگـاه

(نخستین سانحه در نیروگاه هسته ای فلادلفیادردیماه 1357 به وقوع پیوست.

 

3 -و بالاخره مسأله دفن زبالة هستهای

 

4 -محدودبودن منابع انرژی فسیلی و قیمت بالای آن

 

لذادانشمندان توسعه فعالیتهای اقتصادی دو راه حل زیررا توصیه و استفاده از آن رادر تولید انرژی تأکید نمودند:

 

1 -استفاده از انرژیهای تجدید شونده، تادغدغههای محدودیت انرژی تا حدودی کاهش پیداکند

 

2 -استفاده بهینه از انرژی تولید شده، تا مشکلات ناشی از افزایش قیمت انرژی تقلیل یابد

 

در این بررسی سعی خواهیم کرد در استفاده از انرژی های تجدید شونده، به انرژی خورشیدی و راههای تشویق با استفاده

از این منبع لایزال در بخشهای عمومی و خصوصی به صورت گسترده اشاره کنـیم، و نشـان دهـیم کـه در یـک کشـور

پیشرفته و غنی از منابع انرژیهای فسیلی چون ایالات متحده آمریکـا ودر یـک کشـوردر حـال رشـد و فقیـراز منـابع

انرژیهای فسیلی چون ترکیه، چگونه استفاده از انرژی خورشیدی به صورت وسیع وگسترده از طرف مصـرف کننـدگان

فراگیر شده است. متعاقباً روشن خواهد شد که چگونه کشورهای واردهکننده انرژیهای فسیلی در بخش معماری از تمام

روشهای علمی و ابزارهای موجوددر تقلیل مقدار استفاده از انرژی و یا به عبارت ساده در مصرف بهینه انرژی برنامهریزی

میکنند. تا انشاء ا...، نتیجه الگویی باشد در فرا راه کشور ایران در جانشین کردن یکی از انرژی های تجدید شونده به جای

منابع فسیلی در افزایش عمرمنابع انرژیهای فسیلی وهمچنین درکاهش هزینه روز افـزون انـرژی مصـرفی در بخـش

مسکن با عایقکاری توسط معماران

 

 کاشی سنتی رنجبران - کاشی سنتی - کاشی محراب - کاشی هفت رنگی - کاشی تزئینی - کاشی مسجد


 

1399/03/06
بالا