کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها
دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی
 
مطالب در سه بخش اساسی تدوین گردیده است. ابتدا تحت عنوان دولت ژاندارم، دیدگاه نظام سرمایه‌داری ناب در ارتباط با نقش دولت مطرح گردیده است
افزایش بهره‌وری و بقا در بازار
 
بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و بقا در بازار نیاز به روزآمدکردن تکنولوژی‌های خود دارند. در این راستا فعالیت‌های تحقیقاتی نقش مهمی در جذب تکنولوژی‌های جدید و نوآوری ایفا می¬کنند
بالا