کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  اتمام کار بازسازي محراب مسجدسرپولک بازار تهران
اتمام کار بازسازي محراب مسجدسرپولک بازار تهران
 
گروه کاشي سنتي رنجبران پروژه  بازسازي محراب مسجد سرپولک بازار تهران را با موفقيت به کارفرما تحويل داد.

اين بازسازي شامل 

مقنس کاري داخل محراب  
زدن کتيبه هاي داخل محراب
 زدن کتيبه بالاي محراب
است .خط کتيبه بالاي محراب طلا مي باشد که توسط کاشي سنتي رنجبران انجام شده است.1398/11/08
بالا