کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  بهره وری و کیفیت زندگی
بهره وری و کیفیت زندگی
 
بهره وری و کیفیت زندگی
تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری زندگی را قابل کار کردن و کار را قابل زندگی کردن کنید یکی از ویژگی های بخش های مختلف اقتصاد کشورهای در حال توسعه پایین بودن سطح بهره وری ، به ویژه بهره وری منابع انسانی است. در چند سال اخیر رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری مورد توجه و مطالعه محافل علمی مدیریت دنیا قرار گرفته است و سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهره وری آسیایی(APO) در این زمینه کنفرانس های متعددی بر پا کرده اند. در این مقاله ، بر این نظریه تاکید می شود که توجه بیش از حد به کیفیت زندگی کاری یعنی صرفا تامین حقوق و مزایا خدمات رفاهی و توقع حصول بهره وری بیشتر از منابع انسانی باعث ایجاد فرهنگ تنبلی و کم کاری می شود. در صورتی که با تامین رفاه و حقوق و مزایای بیشتر در مقابل تلاش و کسب بهره وری بالاتر فرهنگ کار و کوشش رایج خواهد شد. روان شناسی رفتاری معتقد است که بهره وری به احساس موفقیت می انجامد ، و این احساس باعث انگیزه کار بیشتر می شود. اگر به این موفقیت ها پاسخ به جا داده شود در افراد رضایت به وجود خواهد آمد و رضایت بخش عمده ای از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می دهد. در بیشتر کنفرانس های بین المللی بهره وری چنین عنوان می شود که سطح بهره وری به ویژه بهره وری منابع انسانی در بخش های مختلف اقتصادی کشورهای در حال توسعه پایین است و مشکل شدت افزایش جمعیت را نیز به آن می افزایند. در توجیه اهمیت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و تکنولوژی که هر سه از عوامل عمده افزایش بهره وری هستند. تقریبا همه صاحب نظران و مدیران سرشناس صنایع جهان صنایع انسانی را اساسی ترین عامل تلقی کرده اند و معتقدند که سرمایه و تکنولوژی را به ترتیب می توان به صورت وام تامین نمود و خرید اما انسان ها را نه می توان به وام گرفت و نه می توان خرید. انسان ها باید به عنوان سرمایه های اصلی کشورهای جهان سوم پرورش یابند و در آنها انگیزه تلاش ایجاد شود. کیفیت زندگی کاری و چگونگی ارتقای آن در یک تعریف کلی می توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان است از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود. طبعا با توجه به تعریف ارایه شده در هر جامعه با هر منطقه از یک کشور به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگ های گوناگون با تصورات مختلف ذهنی درباره زندگی و کار است ، شاخص های اندازه گیری کیفیت زندگی متفاوت خواهد بود. با وجود وجه تمایزات برداشت ها از کیفیت زندگی کاری ، تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بعضی از شاخص ها در اغلب جوامع مختلف مشترک هستند. از جمله شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره می شود عبارتند از : حقوق و مزایا ، خدمات درمانی ، خدمات رفاهی ، بیمه و بازنشستگی و مواردی از این قبیل که مسلما این عوامل بخشی از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می دهد اما بخش عمده کیفیت زندگی کاری به برداشت های ذهنی و روانی ما از محیط کارمان مربوط می شود و این امر تناسب شغل و شاغل تناسب روحیه افراد با فرهنگ سازمان بهره ور بودن و خود را مفید احساس کردن در محیط کار را در بر می گیرد. به طور مقال یکی از مدیران سرشناس صنعت می گوید: محیط کار به شرطی دارای کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو و عنصر اصلی سازمان به حساب آیند، ذهن انسان در آن محیط با چالش های فکری و اندیشه ای مواجه باشد ، شرایط محیط باعث پرورش و رشد توانایی او شود و در آن محیط کارها به خوبی انجام پذیرد. به طور خلاصه می توان گفت کیفیت بالای زندگی کاری آن چیزی است که برخی موارد را در خصوص افراد به شرح زیر بیان می کند: -پرداخت مناسب و عادلانه برای انجام خوب یک کار -وضعیت کاری سالم و ایمن -امکان یادگیری و استفاده از مهارت های جدید -ایجاد انسجام اجتماعی در سازمان -حفظ حقوق فردی -تعادل در تقسیم کار و بیکاری -ایجاد تعهد کاری و سازمانی در یک جمع بندی اجمالی می توان گفت بهره وری به ویژه بهره وری منابع انسانی که از ضرورت های توسعه و رشد هر جامعه و سازمان محسوب می شود ، صرفا از طریق افزایش میزان حقوق و مزایا و امکانات رفاهی به دست نمی آید. بلکه بهره وری کردن انسان ها در ایجاد رضایت و افزایش کیفیت زندگی کاری عامل عمده ای است که البته برقراری ارتباط متقابل بین این دو پدیده به باورهای مشترک و فرهنگ سازمانی مساعد نیاز دارد. در شکل گیری این فرهنگ مدیران سازمان ها می توانند بیشترین نقش را داشته باشند. اقدامات و تدابیری که تحت عنوان مدیریت منابع انسانی مطرح است در دو دسته به شرح زیر قابل تفکیک است : 1- اقداماتی که توسط متخصصان ستادی در هر سازمان انجام می گیرد ، به تخصص و مهارتهای ویژه ای نیاز دارد که معمولا شامل برنامه ریزی منابع انسانی ( طرح ریزی مسیر شغلی و جابه جایی ) برنامه ریزی آموزشی ، طراحی نظام حقوق و مزایا بیمه و بازنشستگی و خدمات رفاهی عمومی و ... است . بنابراین برای چنین مشاغلی در سازمان های بزرگ و متوسط باید افرادی خاص استخدام یا پرورش داده شوند. طبیعی است در سازمان هایی که در مدیریت منابع انسانی آنها اقدامات ستادی لازم بهتر صورت می گیرد رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری موثر تر برقرار می شود. 2- نقشی که مدیران اجرایی و سرپرستان مستقیم کارکان در هدایت رهبری و ایجاد علاقه کاری آنها دارند این بخش از مدیریت منابع انسانی می تواند نتایج حاصل از اقدامات ستادی را خنثی یا چندین برابر نماید. منابع : میرسپاسی، ناصر ، تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری ، مجله شماره 15 اقتصاد و مدیریت . شکری ، مصطفی ، جایگاه علمی بحث بهره وری ، سازمان مدیریت صنعتی.


#کاشی سنتی
#کاشی سنتی رنجبران
#قیمت کاشی سنتی
#کاشی تزئینی

1400/06/13
بالا