کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار
سه روش جهاني مرمت آثار تاريخي
 
در شرايطي که برخي از بناهاي تاريخي غرب کشور در زلزله اخير تخريب شد‌ه‌اند، بار ديگر اين سوال ايجاد مي‌شود که بايد اين بناها را مرمت کرد يا خير
بالا