کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  با ويژگي هاي معماري سنتي آشنا شويد
با ويژگي هاي معماري سنتي آشنا شويد
 
سبک معماري سنتي

معماري سنتي، سبکي از معماري است که در گذشته در هر منطقه يا ناحيه اي رايج بوده است. ويژگي هاي سبک معماري سنتي که توسط معماران و سازندگان مورد استفاده قرار مي گيرد، شامل تعهد به حفظ پيوند با سبک هاي قديمي ساخت و ساز، استفاده مجدد از مصالح يا طراحي خانه ها و ساختمان ها به گونه اي است که با طرح ساخت و ساز کلي منطقه سازگار بماند. به اين ترتيب احساس پيوستگي و ارتباط با گذشته برقرار شود و سبب مي شود تا منطقه جلوه سنتي خود را حفظ کند.

معماري سنتي از کجا سرچشمه مي گيرد؟

خانه هايي که در جوامع قديمي تر ساخته شده بودند، استانداردي را براي آنچه که معماري سنتي به دنبال حفظ آن مي باشد، ايجاد مي کنند. جوامعي که پيشينه اي فراتر از يک قرن يا چندين قرن دارند، خانه ها و ساختمان هايي که ساخته شده اند، روشي را که معماري سنتي به دنبال حفظ آن مي باشد، برقرار مي سازند. ساختار درها، پنجره ها، ارتفاع ساختمان ها و چگونگي سقف ها، ساخت و ساز جديد را با گذشته و حفظ سنت جامعه پيوند مي دهد.

سبک معماري سنتي

اهميت معماري سنتي

معماري سنتي مهم مي باشد، زيرا ارتباط ما را با گذشته حفظ مي کند. اين ارتباط با گذشته هست که منجر به بکارگيري ساخت و سازها و سبک هاي سنتي در ديگر طراحي ها مي شود. بکارگيري سبک ها و عناصر معماري سنتي، سبب مي شوند ساکنين ساختمان ها، احساس آرامش و ثبات را بدون انحراف از سنت ها و ميراث گذشته، تجربه کنند.

مولفه اصلي سبک معماري سنتي ، شيوه اي است که سبک هاي ساخت و ساز گذشته و کنوني در هم ادغام شوند. معماري سنتي، توجه زيادي به مصالح استفاده شده در ساختمان و چگونگي کارکردن آنها با هم دارد. سبک معماري سنتي يک راه قديمي براي ساخت ساختمان ها و خانه هايي است که با حفظ ارتباطشان با گذشته، رو به جلو در حرکت هستند.

آيا معماري معاصر، همان معماري سنتي است؟

پاسخ اين سوال که آيا معماري معاصر مي تواند معماري سنتي باشد، بستگي به جامعه دارد. معماري سنتي بر اساس استانداردهاي ساختمان و سنت هاي جامعه مي باشد. در يک جامعه جديد که بر اساس معماري معاصر است، پاسخ اين سوال که آيا معماري معاصر مي تواند معماري سنتي باشد، مثبت مي باشد. آنچه نشانگر معماري سنتي مي باشد، لزوماً چيزي نيست که ساخته شده است، بلکه چگونگي ساخت آن و نحوه طراحي آن مي باشد.

سبک معماري سنتي

ويژگي هاي معماري سنتي

 • معماري سنتي بخش مهمي از ميراث فرهنگي را نشان مي دهد.
 • معماري سنتي يکي از نشانه هاي کليدي گروه هاي متفاوتي است که زندگي به آنها نفوذ کرده است.
 • معماري سنتي با شيوه هاي زندگي و ساختار اجتماعي يک منطقه گره خورده است.
 • معماري سنتي با شرايط طبيعي منطقه سازگار است.
 • معماري سنتي، پويا است.
 • معماري سنتي ذاتاً به ميراث فرهنگي نامحدود وابسته است.
 • معماري سنتي به طور کلي هيچ منبع يا سرچشمه خاص يا فردي ندارد.
 • معماري سنتي با تکنيک هاي سنتي ساخته شده است.
 • استفاده مجدد از مصالح، يکي از ويژگي هاي معماري سنتي مي باشد.
 • معماري سنتي، پايدار مي باشد.
 • معماري سنتي به خودي خود، درسي براي معماري معاصر مي باشد.
1397/09/22
بالا